Διακήρυξη (10/2018) ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Ανέγερση κλειστού Γυμναστηρίου ΤΕΦΑΑ»

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

 

1. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Ανέγερση κλειστού Γυμναστηρίου ΤΕΦΑΑ», με προϋπολογισμό 1.330.645,16 € (πλέον Φ.Π.Α) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα www.auth.gr/news/tenders. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 23/04/2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 25/04/2019. Πληροφορίες: 2310-996823 (κα. Κ. Ματσούκα).

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30η Απριλίου 2019 και ώρα λήξης 12:00μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 7η Μαΐου 2019 και ώρα 10:00π.μ . Η προσκόμιση της πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής γίνεται με κατάθεση σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της σχετικής διακήρυξης. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μια οικονομική προσφορά. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε (17) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών εργασιών και σε έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 21 της σχετικής διακήρυξης.

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 26.612,90 € και ισχύ τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στο οποίο έχει εγγραφεί με κωδ. Ενάριθμου: 2018ΕΠ00810155 και είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5030620 σύμφωνα με την απόφαση Α.Π. 5627/15-10-2018 (ΑΔΑ: 7ΣΠΗ7ΛΛ-ΟΑ0) του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 150 του ν.4412/2016. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ.

 

 

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
10/2018
Προϋπολογισμός: 
€1330645.16
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 30 Απρίλιος, 2019 - 12:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 7 Μάιος, 2019 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Συνημμένα αρχεία