Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού με αριθμό 160/2019 «Προμήθεια και εγκατάσταση αερόψυκτου ψύκτη στην Παιδαγωγική Σχολή του ΑΠΘ»

Είδος διαγωνισμού: Επαναληπτικός Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια και εγκατάσταση αερόψυκτου ψύκτη στην Παιδαγωγική Σχολή του ΑΠΘ»
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
160/2019
Προϋπολογισμός: 
74 400€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 18 Απρίλιος, 2019 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 19 Απρίλιος, 2019 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία