Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. 402/2019 για την προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου ανάπτυξης-εκτροφής ζωικών προτύπων και βιοϊατρικής έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου ανάπτυξης-εκτροφής ζωικών προτύπων και βιοϊατρικής έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε έντεκα (11) τμήματα.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης ξεχωριστά για κάθε τμήμα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
402/2019
Προϋπολογισμός: 
653 480€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 24 Ιούνιος, 2019 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 28 Ιούνιος, 2019 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία