Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. 435/2019 για την βελτίωση υπηρεσιών και εφαρμογών των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών ΑΠΘ

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΘ»
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια λογισμικού και υπηρεσιών συμβούλου που έχουν στόχο την αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ στο ΑΠΘ σε 4 άξονες, ως εξής:
Αναβαθμίσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ψηφιακές υπογραφές, ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, διαχείριση ταυτότητας & πρόσβασης, επιχειρηματικής ευφυΐας )
Ενδυνάμωση της ηλεκτρονικής μάθησης (Λογισμικό υποστήριξης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης)
Υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων (ΓΚΠΔ, ISO 27001) και Λογισμικό σάρωσης ασφαλείας
Ενίσχυση της Παραγωγής Ψηφιακού Περιεχομένου.
Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε 10 Τμήματα. Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για κάθε Τμήμα χωριστά, αλλά για το σύνολο των ειδών του Τμήματος.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
435/2019
Προϋπολογισμός: 
740 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 8 Ιούλιος, 2019 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 12 Ιούλιος, 2019 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία