Διακήρυξη (17/2019) ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου λυμάτων και δικτύου ομβρίων στο Πανεπιστημιακό Campus στη Θέρμη

1. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου λυμάτων και δικτύου ομβρίων στο Πανεπιστημιακό Campus στη Θέρμη», με προϋπολογισμό 231.451,61 € (πλέον Φ.Π.Α) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα www.auth.gr/news/tenders. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 10-07-2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 12-07-2019. Πληροφορίες: 2310-996823 (κα. Κ. Ματσούκα).
3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18η Ιουλίου 2019 και ώρα λήξης 12:30 μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24η Ιουλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μια οικονομική προσφορά.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Υδραυλικών σύμφωνα με το άρθρο 21 της σχετικής διακήρυξης.
5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.629,03 € και ισχύ τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες. Η προσκόμιση της πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής γίνεται με κατάθεση σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της σχετικής διακήρυξης.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΚΑΕ 2018ΣΕ04600012 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Προκαταβολή και ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) δε θα χορηγηθούν.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ.

8. Τα αναλυτικά αρχεία του διαγωνισμού, μπορείτε να τα δείτε στο http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx ΑΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 83495

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
17/2019
Προϋπολογισμός: 
€287000.00
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 18 Ιούλιος, 2019 - 12:30
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τετάρτη, 24 Ιούλιος, 2019 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Συνημμένα αρχεία