Διακήρυξη Διαγωνισμού Αρ. 466/2019 για την Προμήθεια και εγκατάσταση Οδοντιατρικών Μονάδων για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΑΠΘ

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την Προμήθεια και εγκατάσταση Οδοντιατρικών Μονάδων για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΑΠΘ»
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια είκοσι (20) οδοντιατρικών μονάδων για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΑΠΘ.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
466/2019
Προϋπολογισμός: 
140 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 4 Νοέμβριος, 2019 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 8 Νοέμβριος, 2019 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία