Διακήρυξη Διαγωνισμού Αρ. 467/2019 για την Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων του ΑΠΘ

Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας ειδών
Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων του ΑΠΘ»
Περιγραφή του έργου: Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων του ΑΠΘ
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
467/2019
Προϋπολογισμός: 
€110214.91
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 2 Δεκέμβριος, 2019 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 6 Δεκέμβριος, 2019 - 12:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία