Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, laptop, scanner, εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και προβολικών συστημάτων για τις ανάγκες του ΑΠΘ

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, LAPTOP, ΟΘΟΝΩΝ, SCANNER, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΠΘ».
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, laptop, scanner, εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και προβολικών συστημάτων για τις ανάγκες του ΑΠΘ.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται, ανά τμήμα, σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.1. της διακήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
472/2019
Προϋπολογισμός: 
600 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 30 Δεκέμβριος, 2019 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 3 Ιανουάριος, 2020 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία