Διακήρυξη Διαγωνισμού Αρ. 480/2019 για την Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο", της Έδρας UNESCO και του Διατμηματικού Προγράμματος Με

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο", της Έδρας UNESCO και του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘’Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα’’ του ΑΠΘ»

Περιγραφή του έργου: Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην προμήθεια βιβλίων για τις 

ΟΜΑΔΑ Α΄ - Βιβλία για τις ανάγκες της του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο", 

ΟΜΑΔΑ Β΄ - Βιβλία για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής, 

ΟΜΑΔΑ Γ΄ - Βιβλία για τις ανάγκες της Έδρας Unesco, 

ΟΜΑΔΑ Δ ΄- Βιβλία για τις ανάγκες του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘’Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα’’

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
480/2019
Προϋπολογισμός: 
€29734.06
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 20 Ιανουάριος, 2020 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 24 Ιανουάριος, 2020 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία