Ανακοίνωση Διαβούλευσης Με Τίτλο: Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Για Την Προμήθεια εξοπλισμού Για Τη Διαμόρφωση Αποθετηρίου Της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ

Προϋπολογισμός 533.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 24% 660.920,00 €)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη:

α)την αριθμ. 2151/15-4-2020 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη των Πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», και

β) την 58/30-4-2020 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (έγγραφο αριθμ. 22931/4-5-2020)

Καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδιασμού της διαδικασίας σύναψης της ανωτέρω σύμβασης.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας.

Επίσης, η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στην Ιστοσελίδα του ΑΠΘ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.auth.gr στην διαδρομή : http://auth.gr/news/tenders

Επισυνάπτεται σε μορφή αρχείου .pdf η διακήρυξη υπ’ αριθμ. 497/2020, της οποίας οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές τίθενται σε διαβούλευση στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr.

Πληροφορίες μπορούν να ζητούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekouliak@ad.auth.gr , κ. Ευαγγελία Κουλιακιώτη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 497

Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία