Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού 490/2020 για την προμήθεια και τοποθέτηση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του ΑΠΘ

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός επαναληπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: «Διεθνής, ηλεκτρονικός επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του ΑΠΘ»

Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και τοποθέτηση 313 αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του ΑΠΘ

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
490/2020
Προϋπολογισμός: 
328 104€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 13 Ιούλιος, 2020 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 17 Ιούλιος, 2020 - 12:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία