Διακήρυξη (24/2019) ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση χώρου άνωθεν κυλικείου Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ»

1.     Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Ανακαίνιση χώρου άνωθεν κυλικείου Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ», με προϋπολογισμό 87.500,00 € (πλέον Φ.Π.Α 24 % : 21.000,00€) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
2.     Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί”-ΕΣΗΔΗΣ της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα www.auth.gr/news/tenders. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 02-07-2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 06-07-2020. Πληροφορίες: 2310-996823 (κα. Κ. Ματσούκα).        
3.    Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10η Ιουλίου 2020 και ώρα λήξης 12:30μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16η Ιουλίου 2020  και ώρα 10:00π.μ.
Η προσκόμιση της πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής γίνεται με κατάθεση σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της σχετικής διακήρυξης.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μια οικονομική προσφορά.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
4.      Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών εργασιών και Η/Μ  εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 21 της σχετικής διακήρυξης.
5.      Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.750,00 € και ισχύ τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες.
6.      Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΚΑΕ 2020ΣΕ54600043 (2014ΣΕ54600062) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
7.      Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ.
8.   Τα αναλυτικά αρχεία του διαγωνισμού, μπορείτε να τα δείτε μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΑΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 90725

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
24/2019
Προϋπολογισμός: 
€108500.00
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 10 Ιούλιος, 2020 - 12:30
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Πέμπτη, 16 Ιούλιος, 2020 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310996823
Φαξ: 
2310996810
Προέλευση Διαγωνισμού
Συνημμένα αρχεία