ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) και αυτόματης μεταγωγής εισόδου (ATS) για τις ανάγκες δύο κέντρων δεδομένων του ΑΠΘ και κόμβων δικτύου διανομής και IP τηλεφωνίας»

α. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, κτίριο «Κ. Καραθεοδωρή» Σημείο Επαφής: Τμήμα Προμηθειών, 3ος όροφος κτιρίου «Κ. Καραθεοδωρή» Τηλέφωνο: 0030 2310 996903 FAX: 0030 2310 996907 URL: http://www.auth.gr β. Αριθμός Διακήρυξης: 504/2020 γ. Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας ειδών δ. Είδος διαγωνισμού: Τακτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. ε. Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) και αυτόματης μεταγωγής εισόδου (ATS) για τις ανάγκες δύο κέντρων δεδομένων του ΑΠΘ και κόμβων δικτύου διανομής και IP τηλεφωνίας». Περιγραφή του έργου: Προμήθεια συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) και αυτόματης μεταγωγής εισόδου (ATS) για τις ανάγκες δύο κέντρων δεδομένων του ΑΠΘ και κόμβων δικτύου διανομής και IP τηλεφωνίας Η προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 31154000-0 αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος. .στ. Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. ζ. Οι υποψήφιοι μπορούν να εκτυπώνουν το τεύχος της διακήρυξης από την Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ή να το προμηθεύονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ekouliak@ad.auth.gr. η. Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός για το σύνολο της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των €66.129,04 χωρίς την αξία του Φ.Π.Α., (€82.000,00 με Φ.Π.Α) θ. Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 7-9-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59:59. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. ι. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά την 11-9-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. . ια. Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων: Ισχύουν όσα ορίζονται στο Ν. 4412/2016. ιβ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής: Δεν υπάρχουν. ιγ. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες

Πληροφορίες διαγωνισμού
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 7 Σεπτέμβριος, 2020 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος, 2020 - 10:00
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία