Ανακοίνωση Διαβούλευσης Με Τίτλο: Προμήθειες Για Την Ενίσχυση Των Δυνατοτήτων Των Κεντρικών Υπολογιστικών Υποδομών Του ΑΠΘ Για Την Έρευνα Και Την Εκπαίδευση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 880.645,16€

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 1.092.000,00€

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη:

α)την αριθμ. 2463/7-5-2020 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη των Πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», και

β) την 60/14-5-2020 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (έγγραφο αριθμ. 23678/15-5-2020)

Καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδιασμού της διαδικασίας σύναψης της ανωτέρω σύμβασης.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας.

Επίσης, η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στην Ιστοσελίδα του ΑΠΘ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.auth.gr  στην διαδρομή : http://auth.gr/news/tenders

Επισυνάπτεται σε μορφή αρχείου .pdf η διακήρυξη υπ’  αριθμ. 500/2020, της οποίας οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές τίθενται σε διαβούλευση.

Πληροφορίες μπορούν να ζητούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekouliak@ad.auth.gr , κ. Ευαγγελία Κουλιακιώτη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 500

 

Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία