Διακήρυξη (34/2020) ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Στεγάνωση δωμάτων και κτιρίων του Α.Π.Θ.»

  1. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Στεγάνωση δωμάτων και κτιρίων του Α.Π.Θ.», με προϋπολογισμό 1.241.935,48 € (πλέον Φ.Π.Α 24%: 298.064,52 €) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
  2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί”- ΕΣΗΔΗΣ (95247) της πύλης www.promitheus.gov.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα www.auth.gr/news/tenders. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 25/01/2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 28/01/2021. Πληροφορίες: 2310-996823 (κα. Κ. Ματσούκα).
  3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.  Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 1η Φεβρουαρίου  2021 και ώρα λήξης 12:30 μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 8η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Η προσκόμιση της πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής γίνεται με κατάθεση σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της σχετικής διακήρυξης.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μια οικονομική προσφορά.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 21 της σχετικής διακήρυξης.
  2. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 24.830,00 (είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων τριάντα) και ισχύ τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες.
  3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΚΑΕ 2020ΣΕ04600112 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
  4. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Σύγκλητο / Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ..

Τα αναλυτικά αρχεία του διαγωνισμού, μπορείτε να τα δείτε μέσω ΕΣΗΔΗΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 95247

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
34/2020
Προϋπολογισμός: 
€1540000.00
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 1 Φεβρουάριος, 2021 - 12:30
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Δευτέρα, 8 Φεβρουάριος, 2021 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310996823
Προέλευση Διαγωνισμού
Συνημμένα αρχεία