Διακήρυξη διεθνoύς ηλεκτρονικού διαγωνισμού Αρ. 498/2020 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Ενίσχυση Υποδομών για την Προαγωγή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΑΠΘ

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ»

Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, ο οποίος αποτελείται από 6 τμήματα, είναι η προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένου όπου απαιτούνται υπηρεσιών εγκατάστασης, εκπαίδευσης, εγγύησης, γύρω από τους ακόλουθους άξονες:

Α) Ενίσχυση της Διαθεσιμότητας των Ψηφιακών Υπηρεσιών και της Ακεραιότητας των Δεδομένων ΑΠΘ

Β) Παροχή ενοποιημένων υπηρεσιών τηλεφωνίας στο κεντρικό campus του ΑΠΘ

Γ) Αναβάθμιση οπτικοακουστικού εξοπλισμών αιθουσών διδασκαλίας του ΑΠΘ με τον ταυτόχρονο εμπλουτισμό των ψηφιακών εργαλείων υποστήριξης της ηλεκτρονικής μάθησης

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε :

για τα τμήματα 1-4 σε δώδεκα μήνες (12) μήνες, κατ’ ανώτατο όριο από την υπογραφή αυτής.

για τα τμήματα 5-6 σε δεκαοχτώ μήνες (18) μήνες, κατ’ ανώτατο όριο από την υπογραφή αυτής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
498/2020
Προϋπολογισμός: 
4 247 500€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 1 Φεβρουάριος, 2021 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 5 Φεβρουάριος, 2021 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία