Διακήρυξη τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 523/2021 για την Τακτική συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης του ΑΠΘ

Είδος διαγωνισμού: Τακτικός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: «Τακτική συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης του ΑΠΘ»

Περιγραφή του έργου: Η παροχή υπηρεσίας αφορά στην τακτική συντήρηση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης του ΑΠΘ για δυο (2) έτη. Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας, που αφορά στο τμήμα της συντήρησης και λειτουργικής υποστήριξης των εγκαταστάσεων θέρμανσης, περιλαμβάνει κατά περίπου 95% τη χειμερινή περίοδο (Οκτώβριος-Απρίλιος) και κατά 5% τους λοιπούς μήνες του έτους, με αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση.

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από 1-9-2021 ή από την υπογραφή της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
523/2021
Προϋπολογισμός: 
138 446€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 16 Μάρτιος, 2021 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Δευτέρα, 22 Μάρτιος, 2021 - 11:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία