Κυρώθηκε από τη Βουλή η ίδρυση του Κέντρου Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΚΕΟΔΔΥΠ) ως Κέντρου UNESCO Κατηγορίας ΙΙ, στο ΑΠΘ

 

Στις 30 Μαΐου 2018 κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων η Συμφωνία για την ίδρυση του Κέντρου Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΚΕΟΔΔΥΠ), στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως Κέντρου Κατηγορίας ΙΙ, υπό την αιγίδα της UNESCO, μεταξύ του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) και της Ελληνικής Κυβέρνησης, μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η Συμφωνία υπογράφηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, στις 16 Σεπτεμβρίου 2016, παρουσία της Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας της UNESCO για θέματα Φυσικών Επιστημών, Flavia Schlegel, καθώς και του τότε Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Θεοδόση Πελεγρίνη, του Υφυπουργού Εξωτερικών, Ιωάννη Αμανατίδη, της Προέδρου της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, Αικατερίνης Τζιτζικώστα, και του Πρύτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητή Περικλή Α. Μήτκα.

To ΚΕΟΔΔΥΠ αποτελεί μετεξέλιξη του υφιστάμενου Κέντρου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων (ΚΕΟΔΥ), το οποίο ιδρύθηκε από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ το 2011 και αποτελείται από εκπροσώπους 13 Τμημάτων του Πανεπιστημίου που δραστηριοποιούνται στο γνωστικό αντικείμενο της διαχείρισης του νερού. Πλέον, συγκαταλέγεται στα 36 Κέντρα Υδάτων Kατηγορίας II της UNESCO παγκοσμίως και είναι το πρώτο που ιδρύεται στην Ελλάδα.

Βασικό αντικείμενο του ΚΕΟΔΔΥΠ είναι η διεπιστηµονικού χαρακτήρα µελέτη, εκπαίδευση και έρευνα σε διεθνή κλίµακα της ολοκληρωµένης διαχείρισης του νερού, η οποία βασίζεται στην αλληλεπίδραση των περιβαλλοντικών, τεχνικών, οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτικών παραµέτρων που σχετίζονται µε το νερό.

H επιστηµονική περιοχή της ολοκληρωµένης διαχείρισης νερού αφορά, µεταξύ άλλων, σε θεµελιώδους σηµασίας ζητήµατα, όπως αυτά του σχεδιασµού υδραυλικών έργων και έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, της αντιµετώπισης της ξηρασίας, της προστασίας από τις πληµµύρες, της αντιµετώπισης έκτακτων κλιµατικών συνθηκών, της εξοικονόµησης νερού, της ανάκτησης του κόστους του νερού, της τιµολόγησής του. Επίσης, η ποιότητα και η επάρκεια νερού, η διαχείριση των διασυνοριακών λεκανών, η προστασία και η διαχείριση των υγροτόπων και των οικοσυστηµάτων, αλλά και θέματα ρύπανσης, τα οποία απαιτούν συστηµατική ανάπτυξη, επεξεργασία και αξιολόγηση έρευνας και µελέτης, αποτελούν αντικείμενα της ολοκληρωμένης διαχείρισης νερού.

Η λειτουργία του ΚΕΟΔΔΥΠ ως Κέντρου Κατηγορίας ΙΙ, υπό την αιγίδα της UNESCO, έχει βαρύνουσα σημασία για το ΑΠΘ, καθώς θα αναβαθμίσει τον ρόλο του στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και θα ενισχύσει τη θέση της χώρας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιπρόσθετα, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες διεθνών συνεργασιών για το Πανεπιστήμιο, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στην εξωστρέφειά του και τη διεθνή προβολή της Θεσσαλονίκης. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, μέσω της λειτουργίας του Κέντρου, δίνεται η δυνατότητα για περαιτέρω ανάδειξη και διεθνή αναγνώριση του έργου των Καθηγητών, των Ερευνητών και των Φοιτητών του Αριστοτελείου.

Η συμφωνία ισχύει για έξι χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί με συναίνεση των συμβαλλόμενων μερών.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο