Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης ΑΠΘ: Δράσεις και Προοπτικές

Με μεγάλη συμμετοχή των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 η διαδικτυακή ημερίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης ΑΠΘ: Δράσεις και Προοπτικές».
 
Η ημερίδα αποτελεί την πρώτη από μία σειρά εκδηλώσεων που έχουν προγραμματισθεί από το Κέντρο, με στόχο τη συστηματική ενημέρωση για τις δράσεις του και την ενίσχυση της εξωστρέφειάς του.
 
Την εκδήλωση παρακολούθησαν μέλη ΔΕΠ, Αφυπηρετήσαντες και Ομότιμοι/ες Καθηγητές/τριες, καθώς και μέλη ΕΔΙΠ και ΕΕΠ του ΑΠΘ, οι οποίοι/οποίες ενημερώθηκαν για τη δυναμική που έχει ο τομέας της διά βίου μάθησης, τις δυνατότητες ανάπτυξής της σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, τη στρατηγική και τις συστηματικές προσπάθειες του Αριστοτελείου γύρω από τον τομέα της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, καθώς και τις δραστηριότητες του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ και τις προοπτικές που δημιουργούνται για την ενασχόληση του διδακτικού προσωπικού του ΑΠΘ ως Επιστημονικών Υπευθύνων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου.
 
Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, στον χαιρετισμό του, καλωσόρισε τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, αναφέρθηκε στη δυναμική και τη σημασία της διά βίου μάθησης και υπογράμμισε τη στρατηγική δράση του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την ανάπτυξή της.
 
Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΑΠΘ και Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ, Αν. Καθηγητής Ευστράτιος Στυλιανίδης, ενημέρωσε τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες για την απλοποίηση των διαδικασιών που έχει επιφέρει η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του ΚΕΔΙΒΙΜ και ανέφερε τα πολλαπλά οφέλη της συμμετοχής ενηλίκων σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης.
 
H Διευθύντρια του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ, Καθηγήτρια Ελένη Κωτσιομύτη, αναφέρθηκε στο ιστορικό της δραστηριοποίησης του ΑΠΘ στον τομέα της διά βίου μάθησης από το 2012 έως σήμερα και περιέγραψε τη λειτουργική διάρθρωση του ΚΕΔΙΒΙΜ σήμερα ως αποτέλεσμα συλλογικής  προσπάθειας.
 
Στην εκδήλωση συμμετείχε εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (European Center for the Development of Vocational Training-CEDEFOP) o Antonio Ranieri, Προϊστάμενος του Τμήματος Μάθησης και Απασχολησιμότητας του Κέντρου,  παρουσιάζοντας την ευρωπαϊκή ατζέντα της διά βίου μάθησης και την επιτακτική ανάγκη ανάπτυξής της στο συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.
 
Τους τομείς δραστηριότητας και τη λειτουργία του ΚΕΔΙΒΙΜ σήμερα παρουσίασε η επικεφαλής του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης του ΚΕΔΙΒΙΜ, Ελπίδα Βιάννη, ενώ στη συνέχεια παρουσιάσθηκαν μελέτες περίπτωσης επιμορφωτικών προγραμμάτων που ήδη έχουν υλοποιηθεί στο Κέντρο από Επιστημονικές/ούς Υπεύθυνες/ους των προγραμμάτων. 
 
Συγκεκριμένα, η Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, Καθηγήτρια Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, ο Αν. Καθηγητής του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ, Νικόλαος Παναγιώτου, ο Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ, Ιωάννης Πήτας, ο Καθηγητής του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΑΠΘ, Κοσμάς Τολίδης, ο Δρ. Αζαρίας Μαυρόπουλος, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, και η Πρόεδρος του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ναταλία Πούλου, μοιράστηκαν με τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες την εμπειρία τους από την ενασχόλησή τους με επιμορφωτικά προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ.
 
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ αποτελεί τη μονάδα του Ιδρύματος που εξασφαλίζει τον συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει διά βίου μάθησης. Η λειτουργία του εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική και εκπαιδευτική πολιτική του ΑΠΘ. Μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ υλοποιείται και πιστοποιείται κάθε δράση μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης, η οποία περιλαμβάνει την επιμόρφωση, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εν γένει διά βίου μάθηση, με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη διά βίου μάθηση.
 
Τα εκπαιδευτικά-επιμορφωτικά προγράμματα οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών μη τυπικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ενώ μπορεί να υλοποιούνται και σε συνεργασία με ΑΕΙ ή ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου του Κέντρου.
 
Οι Επιστημονικές/οί Υπεύθυνες/οι (ΕΥ) των προγραμμάτων εκπαίδευσης είναι μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ, συμπεριλαμβανομένων των αφυπηρετησάντων, καθώς και μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ του ΑΠΘ, κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών.
 
Μπορείτε να δείτε το σχετικό βίντεο στον σύνδεσμο: https://www.auth.gr/video/29206
 
Περισσότερες πληροφορίες για το ΚΕΔΙΒΙΜ:
https://www.diaviou.auth.gr/
https://www.facebook.com/AUThKEDIVIM
https://www.instagram.com/kedivim_auth
https://twitter.com/auth_kedivim

Μετάβαση στο περιεχόμενο