Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού αρ. 528/2021 για τη μίσθωση ακινήτου, για έξι (6) έτη και με δυνατότητα παράτασης, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ.

ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προκηρύσσει δημόσιο, μειοδοτικό, διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου, για έξι (6) έτη και με δυνατότητα παράτασης, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα ειδικά τεχνικά στοιχεία του κτιρίου αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης αριθμ. 528/2021, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Επίσης μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ., 3ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (Διοίκησης) όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 έως 15.00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί δημόσια, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής, στις 18-5-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Τμήμα Προμηθειών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (3ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης του Α.Π.Θ. μέχρι τις 17-5-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης στον Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Π.Δ. 715/1979 και τη Διακήρυξη.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα αναφέρονται αναλυτικά στη Διακήρυξη αριθμ. 528/2021.

Μετάβαση στο περιεχόμενο