Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 186/2021 για την Επέκταση Καλωδιακής Υποδομής Δικτύου Δεδομένων του Α.Π.Θ.

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: «Επέκταση Καλωδιακής Υποδομής Δικτύου Δεδομένων του Α.Π.Θ.».

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η επέκταση της καλωδιακής υποδομής (νέες θέσεις εργασίας/πρίζες, εγκατάσταση οπτικών ινών, αναδιάταξη κόμβων) του Δικτύου Δεδομένων του Α.Π.Θ.

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Δεκαέξι (16) μήνες, από την υπογραφή της.

Μετάβαση στο περιεχόμενο