54M-Εκπόνηση μελέτης νέου κτιρίου αιθουσών διδασκαλίας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστημιακό Campus της Θέρμης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ. 54124 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310996823, E-mail: admin-ggdtym@ad.auth.gr, Ιστοσελίδα: www.auth.gr), προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων  μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση Δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελέτης νέου κτιρίου αιθουσών διδασκαλίας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστημιακό Campus της Θέρμης», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τους όρους της σχετικής διακήρυξης (54M/2023) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Κωδικός CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

Κωδικός NUTS Φορέα: EL522                          Κωδικός NUTS Τόπου Εκτέλεσης: EL522

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 201.413,31 (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

 1. 81.946,06 € για μελέτες κατηγορίας 06 – Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
 2. 29.817,38  € για μελέτες κατηγορίας 08 – Στατικές Μελέτες
 3. 37.775,58  € για μελέτες κατηγορίας 09 – Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές
 4. 23.015,79 € για μελέτες κατηγορίας 21 –  Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες
 5. 2.587,20 € για μελέτη ΣΑΥ – ΦΑΥ

      26.271,30  € για απρόβλεπτες δαπάνες

      200,00 € για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της Διακήρυξης

και        48.339,19 € για Φ.Π.Α. 24%

2.  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα www.auth.gr/news/tenders της αναθέτουσας αρχής. Πληροφορίες Προκήρυξης: 2310-996823 (κα. Κ. Ματσούκα).

3.  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός: 203408), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της διακήρυξης 54M/2023, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος (σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 της Διακήρυξης).

Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ., 1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη), με αίτηση και σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της σχετικής διακήρυξη οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:30 μμ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 10:00 π.μ.

 • Όροι υποβολής προσφορών . Η τεχνική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της Διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της Διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
 • Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μια οικονομική προσφορά.
 • Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
 • Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 • Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 • Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφορών για μεμονωμένα

Τμήματα.

 • Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στην Συγγραφή Υποχρεώσεων για την εκπόνηση της μελέτης και στον Φάκελο Σύμβασης Μελέτης (Υποφάκελος Α)
 • Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

5.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 06 Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων 08 Στατικές Μελέτες 09 Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές 21 Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες και που είναι εγκατεστημένα σε:

α)  σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β)  σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)  σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ)  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

     Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

     Οι ενώσειςοικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

     Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

     Οι προσφέροντες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όπως αυτά καθορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη.

6.  Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 4.028,26 € (τέσσερις χιλιάδες είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτά) και απευθύνεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με ισχύ τουλάχιστον μέχρι Παρασκευή 15/11/2024 (396 μέρες).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού 10.070,67 € (δέκα χιλιάδες εβδομήντα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά), σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (ή του τμήματος της σύμβασης, σε περίπτωση υποδιαίρεσης σε τμήματα), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης (χωρίς Φ.Π.Α.) και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7.. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ, ΤΠΑ 2021-2025 ΥΠΑΙΘ, ΣΑΝΑ 346, MIS 5149409 και ενάριθμο 2021ΝΑ34600252, ΥΠ:3, σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης του ΥΠΑΙΘ με αρ.πρωτ.147927/Β9/Φ33/619/17-11-2021 (ΑΔΑ: 9Ξ5946ΜΤΛΗ-ΦΤΞ) και την 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του ΥΠΑΙΘ με αρ.πρωτ. 63254/Β9/Φ34/268/ 07-06-2023 (ΑΔΑ: 9ΛΖ746ΜΤΛΗ-ΔΥΒ).

8. Προδικαστική προσφυγή: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

     (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

     (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

     γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα .Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

9. Δημοσιεύσεις:

Η προκήρυξη της σύμβασης (ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης, απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 04-09-2023 και δημοσιεύτηκε με αρ. 2023/S 173-539399 στις 08/09/2023) και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23PROC013381930/2023-09-11. Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23PROC013382277/2023-09-11 και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.auth.gr/tenders).

Η Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016, και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.

10. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού έχει εγκριθεί με την υπ. αρ.84544/10-07-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΟ946Ψ8ΧΒ-6ΑΣ &  ΑΔΑΜ: 23REQ013047846) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ.

Τα αναλυτικά αρχεία του διαγωνισμού, μπορείτε να τα δείτε μέσω ΕΣΗΔΗΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 203408

Μετάβαση στο περιεχόμενο