Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, αριθμ. 614/2023, με τίτλο «Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων και συγγραμμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.»

Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας ειδών
Είδος διαγωνισμού: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων, ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων και συγγραμμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.»
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια σαράντα τεσσάρων (44) συνολικά τίτλων ξενόγλωσσων βιβλίων και συγγραμμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024
Κωδικός Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 22112000-8 Βιβλία Διδασκαλίας
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Μετάβαση στο περιεχόμενο