Προκήρυξη του αριθμ. 605/2023 διεθνούς ηλεκτρονικού, επαναληπτικού διαγωνισμού, με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση υποδομών για την προαγωγή του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΑΠΘ»

Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
Είδος διαγωνισμού: Διεθνής, ηλεκτρονικός, επαναληπτικός, διαγωνισμός, ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: Διεθνής, ηλεκτρονικός, επαναληπτικός διαγωνισμός, ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση υποδομών για την προαγωγή του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΑΠΘ» (Για το Άγονο Τμήμα με 1/YE 6 του διαγωνισμού αριθμ. 546/2022), συνολικού προϋπολογισμού 177.419,35€ χωρίς ΦΠΑ (220.000,00€ με ΦΠΑ)
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού ΤΠΕ (συμπεριλαμβανομένων όπου απαιτούνται υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας του εξοπλισμού και εγγύησης) για την ενίσχυση της διαθεσιμότητας των ψηφιακών υπηρεσιών του ΑΠΘ και ειδικότερα για την «Ενίσχυση βασικών υποδομών hypervisor και δικτυακών υποδομών Datacenter».
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο