Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού αρ. 612/2023 για τη μίσθωση ακινήτου/ων, συνολικού εμβαδού 140 τ.μ. για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Πανεπιστημιακής Ανασκαφής Φιλίππων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 612/2023
ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προκηρύσσει δημόσιο, μειοδοτικό, διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου/ων, συνολικού εμβαδού 140 τ.μ., με δυνατότητα απόκλισης +10%, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Πανεπιστημιακής Ανασκαφής Φιλίππων.
Η μίσθωση του/των ακινήτου/ων θα έχει διάρκεια πέντε (5) έτη και με δυνατότητα παράτασης για ακόμη πέντε (5) έτη.
Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα ειδικά τεχνικά στοιχεία του κτιρίου/ων αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης αριθμ. 612/2023, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Επίσης, μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ., 3ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (Διοίκησης) όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 έως 15.00.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί δημόσια, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής, στις 6-7-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ, στο Τμήμα Προμηθειών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (3ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης του Α.Π.Θ. μέχρι τις 5-7-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο καταβάλλεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26, του Ν. 5005/2022. Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδόχου της δημοσιευόμενης διαδικασίας, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και αφαιρούνται από το τίμημα, που οφείλει στον ανάδοχο.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα αναφέρονται αναλυτικά στη Διακήρυξη αριθμ. 612/2023.

Μετάβαση στο περιεχόμενο