Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών

Πρόεδρος
Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου Ομότιμη Καθηγήτρια
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", Ισόγειο
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη
 
 

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996803
+30 2310 997198
Fax: 
+30 2310 996803
Email: 
post image

Το Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών (ΔΙ.Κ.Α.Μ.) ιδρύθηκε με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. στις 6-7-11.
Υπάγεται στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, η οποία το εποπτεύει.
 
Σκοπός του (ΔΙ.Κ.Α.Μ.) είναι:

  • Η διεπιστημονικού χαρακτήρα μελέτη και προβολή σε διεθνή κλίμακα του Αριστοτελικού έργου, σε ένα εύρος θεμάτων που καλύπτουν το φάσμα των βασικών κλάδων φιλοσοφίας, ανθρωπιστικών σπουδών, νομικών/ πολιτικών επιστημών, φυσικών και μαθηματικών επιστημών, επιστημών υγείας και τεχνολογικών επιστημών.
  • Η εξειδίκευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στη μελέτη του έργου του Αριστοτέλη σε συνάρτηση με τους αντίστοιχους κλάδους των ανωτέρω επιστημών, καθώς και η κατάρτιση ειδικών ερευνητών.

Αντικείμενο του (ΔΙ.Κ.Α.Μ.) είναι:

  • Η μελέτη του Αριστοτελικού έργου ως βασικού πυλώνα της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ελληνικού πολιτισμού στη διαχρονική του διάσταση, καθώς και του Ευρωπαϊκού και εν γένει Δυτικού πολιτισμού.
Η μελέτη της Αριστοτελικής παράδοσης σε άλλους λαούς και πολιτισμούς.