Σχεδιαστήριο Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Διευθυντής: 
Κοσμάς Δούκας Ομότιμος Καθηγητής
Διεύθυνση: 

ΤΘ 226 54124 ΑΠΘ

Τηλέφωνο: 
2310998971
2310998973
2310992748
Fax: 
2310998979
2310992728
Email: 

Ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 1122/21.3.49 τ.Α΄ και διακονεί τη διδασκαλία και την έρευνα, που αφορά τα εξής αντικείμενα: Εφαρμογές Σχεδίου σε αντικείμενα: Τοπογραφίας, Μεταφοράς Ξύλου, Μελέτης Οδοποιίας και Αξιοποίησης, Σχεδιασμού Κατασκευών, Κτηματολογικών χαρτών

Διδακτικό αντικείμενο εργαστηρίου:
Προπτυχιακά: Εκμάθηση σχεδιασμού μέσω προγραμμάτων CAD,  Εφαρμογές Σχεδίου σε αντικείμενα: Τοπογραφικών διαγραμμάτων, Σχοινιογραμμών, Μελέτης Χάραξής Δασικού Δρόμου και Αξιοποίησης,  Κτηματολογικοί χάρτες.

Ερευνητικό αντικείμενο εργαστηρίου
Εκμάθηση νέων μεθόδων σχεδίασης, σύνταξη σχεδίων για μελέτες οδοποιίας, σχεδιασμός δασικών κατασκευών 2D & 3D σχεδίων σε περιβάλλον CAD, σχεδιασμός τοπογραφικών διαγραμμάτων και κτηματολογικών χαρτών με χρήση ψηφιακών αεροφωτογραφιών, ψηφιακή σχεδίαση κατασκευών.