Κέντρο Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης

 • To Κέντρο Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΕΒΙΕΕ ) ιδρύθηκε με απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
  Η ίδρυση του Κέντρου εδράζεται στην πεποίθηση της Συγκλήτου του ΑΠΘ ότι η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών υγείας αποτελεί θεμελιώδη απαίτηση της κοινωνίας και θα πρέπει να στηρίζεται σε διεπιστημονικές προσεγγίσεις, που περιλαμβάνουν κυρίως την ιατρική, τη βιολογία και την τεχνολογία. Οι συνεχείς εξελίξεις στους τομείς της μοριακής ιατρικής, της γενετικής και της φαρμακολογίας αποτελούν βασικές συνιστώσες για την αποτελεσματική παροχή της φροντίδας υγείας, σε συνδυασμό δε με τη βιοϊατρική πληροφορική μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματική διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών.
  Σκοπεύει να αποτελέσει τη γέφυρα συνεργασίας και διάδρασης μεταξύ του Τμήματος Ιατρικής και επιστημονικών ομάδων άλλων Τμημάτων με συναφή ερευνητικά ενδιαφέροντα, καθώς και φορέων ή/ και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιοϊατρικής έρευνας, ιατρικής εκπαίδευσης/μετεκπαίδευσης και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας. 
   
  Σκοπός του ΚΕ.ΒΙ.Ε.Ε. είναι η υποστήριξη και προαγωγή της βιοϊατρικής έρευνας και εκπαίδευσης, βασισμένης σε διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Ειδικότερα αποσκοπεί:

  1. Στην αμφίδρομη συνέργεια μεταξύ διαφόρων ιατρικών, οδοντιατρικών και φαρμακευτικών ειδικοτήτων, αλλά και άλλων θεματικών περιοχών στις επιστήμες υγείας, στη βιοϊατρική μηχανική, στη μοριακή ιατρική, στη φαρμακογενετική και στη βιοτεχνολογία.
  2. Στην ανάπτυξη της βιοϊατρικής έρευνας στις βασικές βιοεπιστήμες, στον τομέα της μεταφραστικής έρευνας και στην εφαρμοσμένη βιοϊατρική, με βασικό στόχο την ποιοτική, ασφαλή και συνεχή παροχή υπηρεσιών υγείας στον πολίτη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και στην ποιοτική αντιμετώπιση των ασθενειών.
  3. Στη δημιουργία, την αξιολόγηση και την προτυποποίηση καινοτόμων ερευνητικών και εκπαιδευτικών προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών, όπως επίσης και στη δημιουργία spin-offκαι start-upεταιρειών, για την υποστήριξη και προώθηση στην αγορά καινοτόμων εφαρμογών/προϊόντων στη βιοϊατρική πράξη.
  4. Στη δημιουργία του πεδίου συνάντησης και συνεργασίας της πανεπιστημιακής κοινότητας με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της βιοϊατρικής έρευνας, με στόχο την επίλυση των διεπιστημονικών και περίπλοκων προβλημάτων που παρουσιάζονται στο χώρο της βιοϊατρικής έρευνας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο