Έδρα UNESCO / Διεθνές Δίκτυο Κέντρων Υδάτων-Περιβάλλοντος για τα Βαλκάνια

+30 2310995682

iganouli@civil.auth.gr

 • Η Έδρα της UNESCO/Διεθνές Δίκτυο Κέντρων Υδάτων-Περιβάλλοντος για τα Βαλκάνια (ΔιΔιΚΥΠεΒ) για τη «Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Επίλυση Διενέξεων» (γνωστό στα αγγλικά ως International Network of Water-Environment Centres for the Balkans INWEB) ιδρύθηκε το 2003 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,  Υδραυλικής.
  Η ‘Eδρα της UNESCO/ΔιΔιΚΥΠεΒ/(INWEB) είναι ένα δίκτυο από πανεπιστημιακούς και άλλους φορείς.  Κάθε μια από τις δέκα βαλκανικές χώρες-μέλη έχει ένα κέντρο επικοινωνίας για τα μέλη της χώρας της.  Εστιάζοντας την προσοχή κυρίως σε θέματα διαχείρισης διασυνοριακών υδάτων, η Έδρα της UNESCO/ΔιΔιΚΥΠεΒ/INWEB προωθεί μια πολυκλαδική προσέγγιση σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων με τη συμβολή επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων, όπως μηχανικών, οικονομολόγων, νομικών και κοινωνιολόγων. Ενθαρρύνει πρωτοβουλίες σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων και προωθεί προγράμματα έρευνας, εκπαίδευσης και κατάρτισης με βάση την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών του.  Ειδικότερα οι στόχοι του είναι να:

  • Αναπτύξει ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών γύρω από θέματα υδατικών πόρων και περιβάλλοντος, μέσα από ένα διεθνές δίκτυο ελεύθερης πρόσβασης στην περιοχή των Βαλκανίων.
  • Συνεισφέρει στην επιμόρφωση του κοινού για την προστασία των υδάτων και του περιβάλλοντος.
  • Προάγει την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση στην περιοχή των Βαλκανίων παρέχοντας εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως.
  • Καταρτίσει βάσεις πληροφοριών μέσω συστημάτων συνεχούς παρακολούθησης των διασυνοριακών υδάτων/περιβάλλοντος.
  • Αναπτύξει βάσεις δεδομένων για το νερό και το περιβάλλον με αναγνωρισμένα
  • Δημιουργήσει ένα διεθνές δίκτυο εμπειρογνωμόνων.

  Μέχρι σήμερα η Έδρα της UNESCO/ΔιΔιΚΥΠεΒ/INWEB έχει οργανώσει με τη συνδρομή της UNESCO και άλλους διεθνείς οργανισμούς συναντήσεις εργασίας πάνω σε θέματα διαχείρισης διασυνοριακών υδατικών πόρων, έχει δημιουργήσει βάσεις πληροφοριών που βρίσκονται στο διαδίκτυο για όσους ασχολούνται με το νερό στα Βαλκάνια, και βάσεις δεδομένων για τα διασυνοριακά επιφανειακά και υπόγεια νερά στα Βαλκάνια. Οι σημερινές δραστηριότητες περιλαμβάνουν την εφαρμογή στα Βαλκάνια του προγράμματος της UNESCO “Από πιθανότητα διένεξης στη δυνατότητα συνεργασίας” (PC-CP). Υπάρχει στενή συνεργασία με το International Hydrological Programme (UNESCO IHP) (Παρίσι), και το Regional Office for Science in Europe της UNESCO (UNESCO ROSTE) (Βενετία), καθώς και με άλλους σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς όπως The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), The Economic and Social Commission for W. Asia (ESCWA) and the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO).

Μετάβαση στο περιεχόμενο