Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για τις ανάγκες της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.

Η Σχολή Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016, στην προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων υλικών (πιπέττες, αντικειμενοφόρες πλάκες, καλυπτρίδες, σύριγγες, γάντια, υλικά αποστείρωσης κτλ.), που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα*.

                Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ευρώ (5.860,00 €), χωρίς ΦΠΑ.

                Πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να ζητήσετε από την κ. Λίνα Κυργιαφίνη, τηλ. : 2310.999.184, e-mail: linaki@auth.gr

                Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους, συμπληρώνοντας το συνημμένο πίνακα, μέχρι και τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ., με ηλεκτρονική αποστολή στο email: info@health.auth.gr.

                Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση την κατώτερη τιμή προσφοράς ανά είδος.

                Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.

                Ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, τα παρακάτω πιστοποιητικά:

  • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας,
  • Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
  • Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

                Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

                Η υπογραφή της σύμβασης (εφόσον απαιτείται) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της πίστωσης από την αναθέτουσα αρχή. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.

Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης

Καθηγητής

 

* Ο πίνακας είναι διαθέσιμος και σε επεξεργάσιμο αρχείο του Excel αλλά δε μπορεί να αναρτηθεί στη σελίδα αυτή λόγω τεχνικών περιορισμών. Μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλλεί ηλεκτρονικά από την κ. Κυργιαφίνη.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο