Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Πρόεδρος: 
Αλέξανδρος-Δημήτριος Τσώνος
Γραμματέας: 
Αγάπη Κατσαρού
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Κτίριο 10 Επεκτάσεων Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995852
Fax: 
+30 2310 995862
Email: 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1955 και είναι το αρχαιότερο της Πολυτεχνικής Σχολής. Από το 1982 αποτελεί αυτοδύναμη ακαδημαϊκή μονάδα που χορηγεί δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού.

Κύρια αποστολή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών είναι η εκπαίδευση των φοιτητών του με την παραγωγή, μετάδοση και εφαρμογή της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης στο αντικείμενο του κλάδου του Πολιτικού Μηχανικού, αλλά παράλληλα και η καλλιέργεια αισθήματος υψηλής κοινωνικής συνείδησης σε όλα τα μέλη του, διδάσκοντες και διδασκόμενους, βασισμένης στις δημοκρατικές αξίες, στην ελευθερία διακίνησης των ιδεών και στην ελευθερία της έκφρασης.

Παράλληλα, θεμελιώδης στόχος του είναι η προώθηση της επιστήμης και της γνώσης με συνεχή αναπτυξιακή έρευνα και παραγωγική διαδικασία προς την κατεύθυνση μιας σύγχρονης εξέλιξης και μιας ανεξάρτητης και ολόπλευρης ανάπτυξης της χώρας. Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα παροχής της απαραίτητης τεχνογνωσίας και προς όλους τους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου που σχετίζονται με το αντικείμενό του.

Τους στόχους αυτούς επιτυγχάνει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών έχοντας ως βασική αρχή την αρμονική συνύπαρξη της ανάπτυξης με το περιβάλλον, έτσι ώστε η τεχνολογία να μη συμβάλλει στη διαμόρφωση καταναλωτικών προτύπων υπερπαραγωγής που καταστρέφουν τη φύση και εξαντλούν τους διαθέσιμους πόρους, αλλά να αποτελεί εργαλείο για μια ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της κοινωνίας και των θεσμών της, επιδιώκοντας ως τελικό ζητούμενο την αειφόρο ανάπτυξη.