Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής (ΤΓΜ) (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή

Αναστάσιος Αναστασιάδης

+30 2310994531,995742

 • Ο Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής (Τ.Γ.Μ.) είναι ένας από τους 4 τομείς του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., οι οποίοι συστάθηκαν σύμφωνα με το Νόμο Πλαίσιο 1268/82 για την Ανώτατη Παιδεία.

  Η Γεωτεχνική Μηχανική είναι ο κλάδος της επιστήμης του πολιτικού μηχανικού που ασχολείται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και παρακολούθηση των τεχνικών έργων ή των τμημάτων τους που είτε εδράζονται στο υπέδαφος, είτε κατασκευάζονται μέσα σε αυτό ή από αυτό ικανοποιώντας έτσι τις απαιτήσεις της κοινωνίας για βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
  Ενδεικτικά, αντικείμενα της Γεωτεχνικής Μηχανικής είναι:

  • ο χαρακτηρισμός της συμπεριφοράς των γεωυλικών (έδαφος και βράχος)
  • ο σχεδιασμός και η κατασκευή θεμελιώσεων, έργων αντιστήριξης, πρανών, επιχωμάτων, μεγάλων έργων υποδομής (όπως φραγμάτων και σηράγγων μεταξύ άλλων)
  • η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, όπως σεισμών και κατολισθήσεων
  • η αντιμετώπιση προβλημάτων σχετιζομένων με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του υπεδάφους και υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και την παραγωγή ενέργειας

  Στην πράξη η Γεωτεχνική Μηχανική περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους διαδικασίες: την έρευνα, την ανάλυση και τον υπολογισμό, την κατασκευή και τέλος την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του έργου. Η καθεμιά απ΄αυτές τις διαδικασίες εμπεριέχει κάποιο βαθμό αβεβαιότητας και διακινδύνευσης, οι οποίες μπορούν να ληφθούν αξιόπιστα υπόψη μόνο με τη συνδυασμένη χρήση γνώσης, κρίσης – εμπειρίας και τεχνολογίας.

  Παράλληλα με τη συμβολή τους στα παραπάνω θεματικά αντικείμενα και διαδικασίες της Γεωτεχνικής Μηχανικής, Εργαστήρια του Τομέα καλύπτουν και άλλους επιστημονικούς κλάδους, όπως της Γεωδαισίας, Τοπογραφίας, Χαρτογραφίας, Γεωματικής-Γεωπληροφορικής, Κτηματολογίου-Απαλλοτριώσεων, Φωτογραμμετρίας, και Τηλεπισκόπησης, οι οποίοι ολοκληρώνουν γενικότερα την επιστήμη του πολιτικού μηχανικού.

  Κύρια αποστολή του Γεωτεχνικού Τομέα είναι η εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των φοιτητών του Τμήματος, η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στις επιστημονικές περιοχές των Εργαστηρίων του και η διάχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης, καθώς και των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην επιστημονική κοινότητα και κοινωνία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο