Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Δημήτριος Κωβαίος Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)

Δήμητρα Κογκίδου Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 • Καλώς ορίσατε στη σελίδα της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Α.Π.Θ.

  Η συγκρότηση της παρούσας Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ) του Α.Π.Θ. έγινε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 33 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α΄/29-1-2019) με βάση τον οποίο πρέπει να συγκροτηθούν Επιτροπές Ισότητας των Φύλων σε όλα τα Α.Ε.Ι. και με αποφάσεις της Συγκλήτου στις συνεδρίασή της με αριθμό 3009/20-11-2019 και 3063/28-4-2021. Είναι άμισθη και λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τμημάτων για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής.

  Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) έχει τις εξής αρμοδιότητες:
  α) εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύματος και καταρτίζει ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Σύγκλητο,
  β) εισηγείται στα αρμόδια όργανα μέτρα για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του σεξισμού,
  γ) παρέχει ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα σχετικά με το φύλο και την ισότητα,
  δ) παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις καταγγελιών για διακριτική μεταχείριση ή παρενοχλητική συμπεριφορά,
  ε) προωθεί την εκπόνηση Π.Μ.Σ. και τη διενέργεια σεμιναρίων και διαλέξεων που εστιάζουν στη μελέτη του φύλου,
  στ) προωθεί την εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το πεδίο της αρμοδιότητάς της,
  ζ) παρέχει συνδρομή προς θύματα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση.

  Με τον εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι. ρυθμίζονται ειδικότερα τα θέματα υποστήριξης των θυμάτων διακριτικής μεταχείρισης από την Επιτροπή.

  Δείτε τη σελιδα μας στο FACEBOOK “Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του ΑΠΘ”

  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  Μέλη ΔΕΠ – έξι (6) μέλη

  1. Κογκίδου Δήμητρα , καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης dkogidou@eled.auth.gr

  2. Κίτση – Μυτάκου Αικατερίνη, καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας katkit@enl.auth.gr
  3. Ζαμπανιώτου Αναστασία, καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών azampani@cheng.auth.gr
  4. Αθανασιάδου Χριστίνα, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας cathan@psy.auth.gr
  5. Στάμου Αναστασία, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας anstamou@del.auth.gr
  6. Καπλάνης Αναστάσιος, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας tassoskaplanis@lit.auth.gr

  Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. – ένα (1) μέλος

  1. Κουρούνη Κυριακή, μέλος Ε.Ε.Π του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας kkourouni@enl.auth.gr

  Διοικητικό Προσωπικό– ένα (1) μέλος

  1. Παπακώτα Αικατερίνη, διοικητικός υπάλληλος Γραφείου Διασύνδεσης papakota@cso.auth.gr

  Φοιτήτρια/ής – ένα (1) μέλος

  1. Γαϊτανίδη Ολυμπία, Προπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Νομικής 

Μετάβαση στο περιεχόμενο