Επιτροπή Υγείας

Κωνσταντίνος Νάτσης, Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)

 • Η Επιτροπή Υγείας μεριμνά για τη λειτουργία των πανεπιστημιακών δομών υγείας που σχετίζονται με την υποστήριξη του φοιτητικού πληθυσμού του Α.Π.Θ., ιδιαίτερα των κοινωνικά και οικονομικά μειονεκτούντων. Παράλληλα, προτείνει και διοργανώνει δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα υγείας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

  Η σύνθεσή της προέκυψε στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου με αριθμό 3007/30-10-2019 και 3020/3-4-2020.

  Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 31-10-2020, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται -μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου- πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για δυο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (31-10-2021) στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3036/21-10-2020.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2022) στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3087/1-12-2021.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2023) στη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 218/9-12-2022.

  Η θητεία της Επιτροπής παρατάθηκε έως τις 31-3-2024 στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης με αριθμό 2/27-12-2023.

  Η θητεία της Επιτροπής παρατάθηκε έως τις 30-4-2024 στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης με αριθμό 10/22-3-2024.

 • Μέλη

  • Ζεμπεκάκης Παντελής, Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
  • Κάλφας Σωτήριος, Καθηγητής (Τμήμα Οδοντιατρικής)
  • Κουϊδή Ευαγγελία, Professor (School of Physical Education and Sports Science)
  • Κρήτας Σπυρίδων, Professor (School of Veterinary Medicine)
  • Λιακόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
  • Γκιούλα Γεωργία, Καθηγήτρια (Τμήμα Ιατρικής)
  • Καπουκρανίδου Δωροθέα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Ιατρικής)
  • Σμυρνάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
  • Εξηντάρη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Ιατρικής)
  • Τέγος Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
  • Ανδρεάδης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Οδοντιατρικής)
  • Αντωνίτσης Πολυχρόνης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
  • Χουρδάκης Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
 • Η Επιτροπή Υγείας  (ΕΥ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) αποτελεί τον φορέα ο οποίος έχει θέσει ως αποστολή του την υποστήριξη των δομών φροντίδας  υγείας των μελών του Πανεπιστημίου, δηλ. των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), του Διοικητικού Προσωπικού, των  υπαλλήλων και  των κάθε είδους συνεργατών. Σε πλαίσιο άριστης συνεργασίας με τις Πρυτανικές αρχές και τις άλλες Επιτροπές του Πανεπιστημίου, τα μέλη της ΕΥ, με την πολύτιμη συνεισφορά μεμονωμένων ατόμων (υπαλλήλων, φοιτητών, εργατών) καθώς και εθελοντών διοικητικών υπαλλήλων, φοιτητών και φοιτητριών που συνδράμουν στο έργο της, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν με την μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα και αποτελεσματικότητα τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται σε μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και δυσκολεύουν ή καθιστούν προβληματική ή ανέφικτη την διδακτική και ερευνητική διαδικασία. Παράλληλα, οι δραστηριότητες της ΕΥ του ΑΠΘ χαρακτηρίζονται και από την προσπάθεια προσφοράς προς τα κοινά μέσω διοργάνωσης σε τακτά διαστήματα διαφόρων εκδηλώσεων που απευθύνονται κυρίως προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως π.χ. εθελοντικών αιμοδοσιών, προσφοράς ιατρικής και οδοντιατρικής φροντίδας, ψυχολογικής υποστήριξης, εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, ενημερωτικών επισκέψεων, κ.ά. Η Επιτροπή Υγείας του ΑΠΘ, σε συνεργασία και με το Ιατρείο Εργασίας του ΑΠΘ  προσπαθεί να αποτελεί ένα χρήσιμο και αποδοτικό όργανο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην προσπάθειά του τελευταίου να εκφράζει έναν από τους πλέον υγιείς, σύγχρονους και υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικούς θεσμούς της χώρας μας, με στόχο πάντα την υπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο