Τομέας Παιδαγωγικής (Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης)

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Σχολή

Βασιλεία Χρηστίδου

+30 2310995046

mxatzh@nured.auth.gr

  • Τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στον Τομέα Παιδαγωγικής σχετίζονται  με τις εξής επιστημονικές περιοχές: την προσχολική αγωγή, θεμελιώδη ζητήματα των επιστημών της αγωγής, τη συγκριτική παιδαγωγική, τη σχέση χώρου και αγωγής, τις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά. Οι προαναφερθείσες επιστημονικές περιοχές μεταφράζονται στο πρόγραμμα σπουδών σε μία σειρά μαθημάτων για την εφαρμοσμένη παιδαγωγική, την παιδαγωγική αλληλεπίδραση νηπιαγωγού-παιδιού, την οργάνωση πειραμάτων φυσικής για τα προσχολικά παιδιά, την παρουσίαση και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και την παρουσίαση προγραμμάτων και τρόπων οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο τομέας παιδαγωγικής είναι υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση στην οποία εμπλέκονται σχεδόν όλα τα μέλη ΔΕΠ. Η άσκηση αυτή πραγματοποιείται παράλληλα με τα θεωρητικά μαθήματα για 6 εξάμηνα, συνδέοντας  την Παιδαγωγική Θεωρία και Πράξη. Προσφέρονται ακόμη διεπιστημονικά μαθήματα όπως η περιβαλλοντική εκπαίδευση και οι σπουδές ειρήνης, τεχνικές εκπαιδευτικής αξιολόγησης, για τις μεθοδολογίες έρευνας, την τεχνογραφία και τη στατιστική. Τα μέλη του συμμετέχουν κατά διαστήματα σε μεταπτυχιακά του ΤΕΠΑΕ ή άλλων τμημάτων ή ακόμα και άλλων πανεπιστημίων, σε διεθνείς συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα και εκπαιδευτικούς φορείς άλλων χωρών μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα συνεργασίας και κινητικότητας (Comenius, Erasmus).

Μετάβαση στο περιεχόμενο