Νομική Σχολή

Παναγιώτης Γκλαβίνης, Καθηγητής (Τμήμα Νομικής)

+30 2310 991386, 996532, 996523

info@law.auth.gr

 • Η Θεσσαλονίκη είναι η πρώτη πόλη, εκτός των αθηναϊκών τειχών, η οποία φιλοξένησε Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το χρονολογικά δεύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας, ιδρύθηκε με το Ν. 3341/1925, ενώ ο οργανισμός του περιλήφθηκε στον Α.Ν. 1895/1939. Mε το άρθρ. 7 Ν. 3108/1954, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μετονομάστηκε σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης».

  Ανάμεσα στις πέντε πρώτες Σχολές, που προβλέπονταν στο άρθρ. 3 Ν. 3341/1925, περιλαμβανόταν και η Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, με το νεωτερισμό (έναντι του Πανεπιστημίου Αθηνών) να περιλαμβάνει δύο αυτοτελή Τμήματα: Το Τμήμα Νομικής και το Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών.

  Από τα παραπάνω Τμήματα ιδρύθηκε και λειτούργησε πρώτο το Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Tο εν λόγω Τμήμα ιδρύθηκε το έτος 1927 (Π.Δ. της 19ης. 11.1927), η δε λειτουργία του άρχισε ουσιαστικά από το ακαδημαϊκό έτος 1928-1929.

  Η ίδρυση του Τμήματος Νομικής συνάντησε τις έντονες αντιδράσεις του επίσημου κράτους, επαγγελματικών φορέων αλλά και πανεπιστημιακών κύκλων. Το κύριο επιχείρημα των πολέμιων της ίδρυσής του συνοψιζόταν στην αντίληψη ότι η δημιουργία ενός ακόμη Νομικού Τμήματος, πέρα από εκείνο του Πανεπιστημίου Αθηνών, θα όξυνε το από τότε υπαρκτό πρόβλημα της πληθώρας δικηγόρων. Εντούτοις, παρά τις αντιξοότητες, το Τμήμα Νομικής ιδρύθηκε και λειτούργησε τελικά από το ακαδημαϊκό έτος 1930-1931 (Π.Δ. της 30ης.7.1930), επί Κοσμητείας Δημοσθένη Στεφανίδη.

  Νεότερη οργάνωση των σπουδών στα πιο πάνω δύο Τμήματα πραγματοποιήθηκε με την Υ.Α. 152907/30.11.1971. Με την απόφαση αυτή, οι τομείς επιστημονικής έρευνας και διδασκαλίας της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών κατανεμήθηκαν σε δύο Τμήματα: Στο Τμήμα Νομικής και στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Το πρώτο, έχοντας ως αντικείμενο έρευνας και διδασκαλίας την Επιστήμη του Δικαίου και την Πολιτική Επιστήμη, απένεμε πτυχίο Νομικών Επιστημών ή Δημοσίου Δικαίου, ανάλογα με τον κύκλο σπουδών που επέλεγε ο φοιτητής. Το δεύτερο Τμήμα (που αντικατέστησε το Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών) απένεμε πτυχίο Οικονομικών Επιστημών.

  Μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», η Σχολή χωρίστηκε σε δύο αυτοτελή Τμήματα: Το Τμήμα Νομικής και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, που καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα των αντίστοιχων επιστημών.

  Το έτος 1999 ιδρύθηκε στην παραπάνω Σχολή και τρίτο Τμήμα, το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών (Π.Δ. 203/3.9.1999), η εκπαιδευτική λειτουργία του οποίου άρχισε από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001. Κατόπιν τούτου, η Σύγκλητος του ΑΠΘ, στη συνεδρίασή της με αρ. 2712/12.1.2000, ομόφωνα αποφάσισε τη μετονομασία της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών (ΝΟΕ) σε Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΝΟΠΕ) (Π.Δ. 87/2001).

  Τέλος, με το πρόσφατο ΠΔ 98/5.6.2013 (ΦΕΚ 134/Α’/5.6.2013), ιδρύθηκε στο ΑΠΘ ανεξάρτητη επιστημονικά Νομική Σχολή, στην οποία μεταφέρθηκε αυτούσιο το Τμήμα Νομικής. Έτσι η λειτουργία της Σχολής που υπόκειται πλέον στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.8 του Ν.4009/2011, όπως ισχύει, καθώς και σε αυτής της με αριθ. 33320/25.7/2013 απόφασης του Πρύτανη ΑΠΘ (ΦΕΚ 1906/5.8.2013), σχετικά με «θέματα λειτουργίας των μονοτμηματικών Σχολών του ΑΠΘ».

  Ολοκληρώνοντας την παρούσα συνοπτική ιστορική αναδρομή, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ότι η Σχολή μας υπήρξε πρωτοπόρος σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Ενώ οι Νομικές και Οικονομικές μεταπτυχιακές σπουδές στη χώρα μας ουσιαστικά ξεκίνησαν μετά το Ν. 1268/1982, στην τότε Σχολή ΝΟΕ του ΑΠΘ, είχε ιδρυθεί το έτος 1962 (Β.Δ. 520/21.8.1962) και άρχισε να λειτουργεί το 1963 Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέσσερις και ήδη έξι κλάδους. Εξάλλου, πρωτοπόρος υπήρξε η Σχολή μας και σε επίπεδο ανάπτυξης προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών και μελών Δ.Ε.Π. με φοιτητές και μέλη Δ.Ε.Π. αλλοδαπών Πανεπιστημίων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο