Διακήρυξη Διαγωνισμού Αρ. 469/2019 για την Προμήθεια Μονάδας Συνθετικού Καυσαερίου για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ

Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας.
Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια Μονάδας Συνθετικού Καυσαερίου για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.».
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μίας (1) Μονάδας Συνθετικού Καυσαερίου (Synthetic Gas Bench, SGB) για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38000000-5.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
469/2019
Προϋπολογισμός: 
580 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 18 Νοέμβριος, 2019 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 22 Νοέμβριος, 2019 - 12:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία