Διακήρυξη Διεθνούς, επαναληπτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού 484/2020 για την Προμήθεια και εγκατάσταση ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων Κινηματογράφου, Ιατρικής και Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής, επαναληπτικός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη σχέση ποιότητας-τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: «Διεθνής, επαναληπτικός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την Προμήθεια και εγκατάσταση ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων Κινηματογράφου, Ιατρικής και Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»

Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η Προμήθεια και εγκατάσταση ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων Κινηματογράφου, Ιατρικής και Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της, για όλα τα τμήματα της διακήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
484/2020
Προϋπολογισμός: 
€283559.97
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 18 Μάιος, 2020 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 22 Μάιος, 2020 - 12:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία