Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Πολυτεχνική Σχολή

Ελισαβετ Θωίδου

Γεωργία Κωνσταντίνου

+30 2310991430, 994582, 994179, 995768

info@plandevel.auth.gr

 • Οι σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης χαρακτηρίζονται από την έμφαση στην κατανόηση όλων των συνιστωσών της οργάνωσης, λειτουργίας και μετασχηματισμού του χώρου και την απόκτηση επαγγελματικής επάρκειας για τη σύνταξη προγραμμάτων χωρικής παρέμβασης που περιλαμβάνουν στοιχεία πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, οικονομικού προγραμματισμού και διαδικασιών διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων. Παράλληλα οι σπουδές επιδιώκουν την απόκτηση δεξιοτήτων στη χρήση προηγμένων μεθοδολογικών εργαλείων και τεχνικών στην ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, στη διαδικασία αποφάσεων και στη σύνταξη, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων σε ζητήματα Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.

  Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι οι σπουδές του Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης ενσωματώνουν γνώσεις πολεοδομίας, χωροταξίας, ανθρώπινης γεωγραφίας και αστικής γεωγραφίας, διαχείρισης της γεωγραφικής πληροφορίας, χωροθέτησης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, προγραμματισμού της χωρικής ανάπτυξης, σχεδιασμού και προγραμματισμού των μεταφορών, διαχείρισης των φυσικών πόρων, διοίκησης έργων και προγραμμάτων, κ.ά. που θεωρούνται αναγκαίες για την κατανόηση και επίλυση των χωρικών προβλημάτων και το σχεδιασμό και υλοποίηση των χωρικών παρεμβάσεων.

  Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες προκαλούν συνεχείς πιέσεις στο περιβάλλον και μετασχηματίζουν συνεχώς την οργάνωση του χώρου. Ο χωρικός σχεδιασμός καλείται να προσαρμόσει τα διαθέσιμα μέσα στην κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών για συνετή διαχείριση των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και ισόρροπη ανάπτυξη των τριών πυλώνων της βιωσιμότητας: κοινωνική δικαιοσύνη, οικονομική ανταγωνιστικότητα και προστασία του περιβάλλοντος.

  Οι σπουδές του Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης επικεντρώνονται σε μια σειρά συνθετικών θεμάτων εφαρμογής από την κλίμακα του οικισμού έως τη μεγάλη δια-περιφερειακή κλίμακα λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να ανταποκρίνεται σε πραγματικά ζητήματα που απασχολούν τους αρμόδιους φορείς, τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων καθώς και τους κατοίκους συγκεκριμένων περιοχών που εμπλέκονται στη διαδικασία επεξεργασίας και ολοκλήρωσης των χωρικών παρεμβάσεων.

  • Η Γραμματεία του Τμήματος είναι αρμόδια για τα παρακάτω διοικητικά και φοιτητικά θέματα:

   • Κατεύθυνση όλων των λειτουργιών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος με κατανομή των υπηρεσιακών καθηκόντων στους υπαλλήλους της Γραμματείας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή λειτουργία του Τμήματος.
   • Χαρακτηρισμός εισερχομένων εγγράφων σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Τμήματος για το συλλογικό όργανο το οποίο θα επιληφθεί και κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων των οργάνων του Τμήματος (Γ.Σ. & Γ.Σ.Ε.Σ).
   • Τήρηση και σύνταξη πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης και των Οικείων Εκλεκτορικών Σωμάτων του Τμήματος.
   • Προγραμματισμός προκηρύξεων θέσεων ΔΕΠ, ή για εξέλιξη υπηρετούντων μελών ΔΕΠ, κρίσεις για εκλογή, εξέλιξη, μονιμοποίηση υπηρετούντων μελών ΔΕΠ.
   • Ενημέρωση των μελών ΔΕΠ, λοιπού προσωπικού του Τμήματος, των φοιτητών και του κοινού για νομικά, υπηρεσιακά, φοιτητικά και άλλα θέματα.
   • Επικυρώσεις φωτοαντιγράφων πιστοποιητικών καθώς και θεωρήσεις γνησίου υπογραφής για τα μέλη του Τμήματος, φοιτητές και αποφοίτους.
   • Στατιστικά στοιχεία  μελών και φοιτητών του Τμήματος.
   • Εγγραφές των νεοεισερχομένων φοιτητών/τριών.
   • Τήρηση του αρχείου των φοιτητών/τριών, στο οποίο περιλαμβάνονται η βαθμολογία, στοιχεία σχετικά με τις υποτροφίες και τη χορήγηση διπλωμάτων.
   • Σύνταξη καταστάσεων φοιτητών/τριών, σύμφωνα με τη δήλωση επιλογής εκ μέρους τους των μαθημάτων που αυτοί επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
   • Ενημέρωση των φοιτητών/τριών σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών/τριών.
   • Έκδοση πιστοποιητικών, τίτλων σπουδών.
   • Διοργάνωση τελετών ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος.

   Η Γραμματεία βρίσκεται στον πρώτο όροφο (δίπλα στην Κοσμητεία) του Κτιρίου Εδρών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ. Η  εξυπηρέτηση των φοιτητών/τριών γίνεται όλες τις εργάσιμες μέρες από 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

   Γραμματέας: Γεωργία Κωνσταντίνου

   Τηλ. Επικοινωνίας: +30 2310 994179

   Email: info@plandevel.auth.gr

 • Διδακτικό Προσωπικό

  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  Διοικητικό Προσωπικό

  • Γεωργία Κωνσταντίνου
  • Ελένη Λάμαρη
  • Αναστασία Μπαρίνη
  • Εργαστήριο Μελέτης Συλλογικών Πρακτικών για το Χώρο και την Ανάπτυξη – ΣΥ.Π.ΧΑ.
  • Εργαστήριο Γεωπληροφορικής
 • Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο Κτίριο Βιβλιοθήκης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ. Διοικητικά υπάγεται στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής, και οργανωτικά, εντάσσεται στο πλαίσιο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Α.Π.Θ. http://www.lib.auth.gr
  Στόχος της βιβλιοθήκης είναι κυρίως η κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος. Επίσης, προσφέρει τις υπηρεσίες της προς το ευρύτερο ερευνητικό κοινό, στα πλαίσια της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης Α.Π.Θ., σε συνεργασία με την θεματική βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής και με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ.
  Στον χώρο της βιβλιοθήκης, για την εξυπηρέτηση των χρηστών, υπάρχει δυνατότητα  δωρεάν ασύρματης δικτύωσης, νησίδα με 3  Η/Υ για βιβλιογραφική αναζήτηση, και φωτοτυπικό μηχάνημα.
  Η ανάπτυξη της συλλογής της βιβλιοθήκης ξεκίνησε με την δημιουργία του Τμήματος το 2004-2005, ενώ η βιβλιοθήκη άρχισε να λειτουργεί από το 2009.
  Τα βιβλία είναι ταξιθετημένα σύμφωνα με το ταξινομικό σύστημα της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LC) και είναι περασμένα στον OPAC της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Α.Π.Θ. http://search.lib.auth.gr/Search/Results?lookfor=&type=AllFields&filter[]=building%3A%22b061%22&limit=20&sort=relevance .
  Τα περιοδικά βρίσκονται αλφαβητικά με τον τίτλο, ενώ η χαρτοθήκη και η συλλογή με τις ερευνητικές και διπλωματικές εργασίες των φοιτητών έχουν δική τους ταξιθέτηση.
  Η συλλογή είναι δανειστική, εκτός του πληροφοριακού υλικού (όπως εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, περιοδικά, χάρτες), και των  ερευνητικών και διπλωματικών εργασιών του Τμήματος, που είναι ανηρτημένες στο ΙΚΕΕ  http://ikee.lib.auth.gr/search?ln=el&cc=Graduate+Theses&sc=1&p=%CE%A7%CE…

  Η πρόσβαση στη συλλογή της βιβλιοθήκης είναι ανοικτή προς όλους,  αλλά δανεισμός γίνεται προς τα εγγεγραμμένα μέλη.
  Για τον δανεισμό,  απαιτείται εγγραφή στην βιβλιοθήκη του Τμήματος με την επίδειξη της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, που ισχύει σαν κάρτα βιβλιοθήκης για όλες τις βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ.

  Η βιβλιοθήκη λειτουργεί καθημερινά:

  Αναγνωστήριο:  Δευτέρα – Παρασκευή 9πμ – 3 μμ.

  Δανεισμός – Πληροφόρηση: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 9.30πμ-3μμ, και Τρίτη, Πέμπτη 11.30πμ-3μμ.

  Επικοινωνία:

  τηλέφ. 2310991453

  e-mail: lib@plandevel.auth.gr

  υπεύθυνος βιβλιοθηκονόμος : Στυλιανός Γιαρένης

  Χρήσιμες συνδέσεις :

  Εύδοξος (ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων)
  Συλλογικός κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (OPAC HealLink)
  Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών ελληνικών επιστημονικών βιβλιοθηκών (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
  βιβλιοnet (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου : the greek books in print)
  Google books
  ΑΡΤΕΜΙΣ Διαπανεπιστημιακό σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης για την ηλεκτρονική τεκμηρίωση της σύγχρονης ελληνικής γκρίζας βιβλιογραφίας (Ε.Μ.Π.)
  Ανοικτή Πρόσβαση openaccess.gr (ΕΚΤ)
  @ρχειομνήμων  (Γενικά Αρχεία του Κράτους)
  Openarchives.gr (Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών)
  Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

  Τηλέφωνο:
  +30 2310 991453
  Διεύθυνση:

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

  Κτίριο Βιβλιοθήκης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

 • Στις εγκαταστάσεις του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης λειτουργεί άρτια εξοπλισμένη νησίδα υπολογιστών δυναμικότητας 30  και 40 θέσεων αντίστοιχα. Παράλληλα λειτουργεί και εργαστήριο φωτογραμμετρίας 4 θέσεων  για τα μαθήματα της τηλεπισκόπησης και της  φωτογραμμετρίας.

  Οι υπολογιστές των νησίδων διαθέτουν το απαραίτητο λογισμικό για την  κάλυψη των  εκπαιδευτικών αναγκών  του τμήματος βάση του προγράμματος σπουδών. Διαθέτουν επίσης Plotter και Scanner A0 καθώς και οπτικοακουστικό υλικό ικανό να καλύψει τις όποιες ανάγκες τόσο των φοιτητών όσο και των διδασκόντων.

  Υπεύθυνος/η:
  Ελευθεριος Μποζης Συμβασιούχος Ορισμένου Χρόνου
  Διεύθυνση:

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

  Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

  Νησίδα Η/Υ, 3ος όροφος, Πτέρυγα Τοπογράφων Μηχανικών

  Τηλέφωνο:
  +30 2310 991449
 • 1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2883/19-3-2014

  Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2883/19-3-2014 ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

   

  2.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2920/22-12-2015

  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2920/22-12-2015, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, τα οποία είχαν εγκριθεί στη συνεδρίαση της με αριθμό 2883/19-3-2014.

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (22-12-2017), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

   

  3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2936/20 – 12 – 2016

  Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2936/20- 12 – 2016 τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2920/22-12-2015) σχετικά με την έγκριση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του παραπάνω Τμήματος για το γνωστικό αντικείμενο:

  “Χωρική Ανάπτυξη και Πολιτική Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση”

  και ενέκρινε το τροποποιημένο μητρώο για το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (20-12-2018), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί.

  4.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2953/25-1-2018

  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2953/25-1-2018, ενέκρινε τo επικαιροποιημένo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, τo οποίo είχε εγκριθεί στη συνεδρίαση της με αριθμό 2920/22-12-2015 για το γνωστικό αντικείμενο: “Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική”.

Μετάβαση στο περιεχόμενο