ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26Σ/2020 «Αποκατάσταση στατικών φθορών σε ακίνητα της οικοδομής στην οδό Κωστή Παλαμά 6 Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του ΑΠΘ, από το Κληροδότημα Χρήστου Βράκα»

1.  Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ. 54124 Θεσσαλονίκη, Τηλ.:2310996823, Fax: 2310996810, E-mail: admin-ggdtym@ad.auth.gr, Ιστοσελίδα: https://www.auth.gr/), διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση στατικών φθορών σε ακίνητα της οικοδομής Κωστή Παλαμά 6, Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ., από το κληροδότημα Χρήστου Βράκα» και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με προϋπολογισμό 40.829,27 Ευρώ με Φ.Π.Α.

     Κωδικός CPV: 45453100-8 Εργασίες αποκατάστασης.

     Κωδικός NUTS Φορέα: EL522               Κωδικός NUTS Τόπου Εκτέλεσης: EL522

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 40.829,27 € και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 23.718,10 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 4.269,26 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 4.198,10 €

Αναθεώρηση:741,37 € .

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%):7.902,44 €

2.  Προσφέρεται ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσα από την ιστοσελίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης https://www.auth.gr/category/tenders/. Η παραλαβή της οικονομικής προσφοράς και του ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή, γίνεται με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) από το Τμήμα Γραμματείας της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (ΓΔΤΥΜ), αφού οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώσουν σχετική φόρμα με τα στοιχεία τους (επωνυμία, τηλέφωνο, e-mail κλπ.), μέσα από την ιστοσελίδα του Α.Π.Θ. (https://www.auth.gr/category/tenders/).Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τμήμα Γραμματείας ΓΔΤΥΜ Α.Π.Θ., 8ος όροφος Κτιρίου Διοίκησης “Κ. Καραθεοδωρή”, γραφείο 816, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη) και να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Για να παραλάβετε το έντυπο Οικονομικής προσφοράς και ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μοφή, πατήστε εδώ

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 05-02-2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 07-02-2020.  

Πληροφορίες: Πληροφορίες Προκήρυξης: 2310-996823 (κα. Κ. Ματσούκα)

 3.  Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, (απαιτείται παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους), είτε (β) με συστημένη επιστολή (courier) προς το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ., 1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Πανεπιστημιούπολη,

Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη).

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ. (Κτίριο Διοίκησης Α.Π.Θ. «Κ.Καραθεοδωρή», 3ος όροφος, γραφ. 312)  την Τρίτη 11-02-2020, και ώρα 10:00 π.μ. από την ΓΔΤΥΜ του Α.Π.Θ., ενώπιον επιτροπής. Αν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

Κριτήριο της ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

4. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης του άρθρου  95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016.

  • Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μια οικονομική προσφορά.
  • Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
  • Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
  • Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
  • Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται  σε έργα κατηγορίας οικοδομικών εργασιών και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)  σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ)  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

     Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

     Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

     Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

6.  Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 658,50 (εξακόσια πενήντα οκτώ και πενήντα λεπτά) ευρώ και απευθύνεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

     Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

     Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 11-12-2020 (δηλαδή να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μήνες  και τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών), (τουλάχιστον 304 ημέρες) άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Προκαταβολή και ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) δε θα χορηγηθούν.

7.  Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα.

8. Ενστάσεις: Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

     Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

9. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης https://www.auth.gr/category/tenders/. Η παρούσα περίληψη της Διακήρυξης αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.

Για να παραλάβετε το έντυπο Οικονομικής προσφοράς και ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μοφή, πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο