Διακήρυξη συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 179/2020 για την Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφαλείας (Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας) για την κάλυψη των αναγκών του Α.Π.Θ. διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός.
Τίτλος διαγωνισμού: «Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφαλείας (Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας) για την κάλυψη των αναγκών του Α.Π.Θ. διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών».
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο