Διακήρυξη (39/2021) ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την μετεγκατάσταση Εργαστηρίων του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ σε χώρους του Α.Π.Θ.»

  1. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την μετεγκατάσταση Εργαστηρίων του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ σε χώρους του Α.Π.Θ », με προϋπολογισμό 156.448,60 € (πλέον Φ.Π.Α 24%: 37.547,66 €) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
  2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα www.auth.gr/news/tenders. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 14-07-2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 16-07-2021. Πληροφορίες: 2310-996823 (κα. Κ. Ματσούκα).
  3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης 12:30 μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27η Ιουλίου 2021 ), ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ.

Η προσκόμιση της πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής γίνεται με κατάθεση σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της σχετικής διακήρυξης.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μια οικονομική προσφορά.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 21 της σχετικής διακήρυξης.
  2. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.128,00 (τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ) και τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 21-06-2022 (τουλάχιστον 334 μέρες). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες.
  3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΚΑΕ 2020ΣΕ54600043 – Συντήρηση Υποδομών, κτιρίων και εξοπλισμού του ΑΠΘ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
  4. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ.  

Τα αναλυτικά αρχεία του διαγωνισμού, μπορείτε να τα δείτε μέσω ΕΣΗΔΗΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 182034

Μετάβαση στο περιεχόμενο