Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού Αρ. 512/2022 για την Τακτική συντήρηση, έλεγχος, επισκευή και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών ψυκτικών μονάδων των πύργων ψύξης και των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του ΑΠΘ

Είδος διαγωνισμού: Ηλεκτρονικός, διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Τακτική συντήρηση έλεγχο, επισκευή και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών ψυκτικών μονάδων των πύργων ψύξης και των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του ΑΠΘ», για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Τακτική συντήρηση, έλεγχος, επισκευή και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών ψυκτικών μονάδων των πύργων ψύξης και των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του ΑΠΘ», για ένα (1) έτος.
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η τακτική συντήρηση, ο έλεγχος, η επισκευή και η τεχνική υποστήριξη των κεντρικών ψυκτικών μονάδων, των πύργων ψύξης και των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του ΑΠΘ», για ένα (1) έτος.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο