Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού Αρ. 582/2022 για την Προμήθεια ηλεκτρομαγνήτη για τη συντήρηση και επισκευή του Φασματόμετρου NMR 300 MHZ BRUKER

Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας ειδών
Είδος διαγωνισμού: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων, ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια ηλεκτρομαγνήτη για τη συντήρηση και επισκευή του Φασματόμετρου NMR 300 MHZ BRUKER».
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρομαγνήτη για τη συντήρηση και επισκευή του φασματόμετρου NMR 300 MHz Bruker.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο