Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς, Ενώσεις και Δίκτυα Πανεπιστημίων

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι μέλος στους εξής Διεθνείς Οργανισμούς, Ενώσεις και Δίκτυα Πανεπιστημίων:

 1. ΙΑU – International Association of Universities http://www.unesco.org/iau
 2. EUA – European Universities Association http://www.eua.be
 3. CMU – Community of Mediterranean Universities http://www.cmungo.org/
 4. EAIE – European Association for International Education http://www.eaie.org
 5. ESMU – European Center for Strategic Management of Universities http://www.hit.ac.il/sites/en/iris/partners/european-partners/esmu
 6. Balkan Universities Network, Το Πρωτόκολλο συνεργασίας         Καταστατικό    Balkan Universities Association 2015   http://international-relations.auth.gr/sites/default/files/Signed_Protocol_2015.pdf
 7. EMUNI (Euro-Mediterranean University) http://www.emuni.si
 8. European University Centre at Peking University  http://www.pku-euc.org/   Το Πρωτόκολλο συνεργασίας
 9. EUPRIO – European Universities Information & Relations Office http://www.euprio.eu/
 10. Utrecht Network http://www.utrecht-network.org/
 11. European Language Council http://www.fu-berlin.de/elc/en
 12. EAN – European Access Network http://www.ean-edu.org
 13. World Association for the History of Veterinary Medicine http://www.wahvm.umn.edu/
 14. TIME – Top Industrial Managers Europe http://www.ecp.fr/lang/en/home/International_Relations/International_Dev…
 15. TII – Technology Innovation Information http://www.tii.org
 16. ERA-MORE – European Network of Mobility Centers http://sciencecareers.sciencemag.org/career_magazine/previous_issues/art…
 17. QUALITY NET FOUNDATION http://www.qualitynet.gr
 18. A.D.E.E. – Association for Dental Education in Europe http://www.adee.org/
 19. C.I.P.A. – International Committee on Monument Documantation http://cipa.icomos.org
 20. E.E.G.E.C.S. – Network on European Education in Geodetic Engineering, Cartography and Surveying http://tuningacademy.org/eegecs-geodetic-engineering-cartography-surveyi…
 21. CESAER – Conference of European Schools for advanced Engineering, Education and Research http://www.cesaer.org
 22. SEFI – Societe Europeene pour la Formation des Ingenieurs (European Society for Engineering Education) http://www.sefi.be
 23. Network of excellence. New Global Migration Flows and European Institutional Response https://www.hsuniversityprograms.org/centers-of-excellence-network/
 24. E.C.P.R. – ESU European Consortium for Political Research- European Summer University http://www.essex.ac.uk/ECPR/events/summerschools/ESU_report.aspx
 25. ELIA – Ευρωπαϊκή Ένωση Ινστιτούτων Τέχνης (European League of Institutes of the Arts) http://www.elia-artschools.org
 26. TREE – Teaching and Research in Engineering in Europe http://www.seii.org/seii/documents_seii/archives/colloques/TREE-Maffioli…
 27. RMEI – Reseau Mediterraneen Des Ecoles D’ Ingenieurs http://www.rmei.info/index.php/en/
 28. ATHENS Network http://db.intersek.ntnu.no/athens/main
 29. European Language Council/Conseil Europen pour les Langues (ELC/CEL) http://www.celelc.org
 30. Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) http://www.auf.org
 31. International Geothermal Center http://www.geothermie-zentrum.de 
 32. TETHYS Euro-Mediterranean Universities Consortium, http://tethys.univ-amu.fr/fr
 33. RURSE – Regional Unit for integrated risk and security Management for South East Europe, http://www.gmes-bg.org/rurse/index_en.php
 34. CHERNE Network – Cooperation for Higher Education on Radiological & Nuclear Engineering, http://www.upv.es/cherne/
 35. Paul Ehrlich MedChem Euro-Phd Network, www.pehrlichmedchem.eu
 36. SEENET – MTP- Southeastern European Network in Matematical and Theoritical Physics, http:www.seenet-mtp.info
 37. Pontignano Sustainability Institute – Siena Sustainability Network (NeSS), www.unisi.it/nesso
 38. UNITOWN – UNIVERSITY TOWN NETWORK, University of Ferrara – Italy, http://www.unife.it/international/networks/unitown-1/unitown
 39. CUAM – University Consortium Africa and Mediterranean, http:www.cuam.eu/
 40. BSUN – Black Sea Universities Network, http://www.bsun.org
 41. COST – European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research, www.cost.eu/ a)MPNS COST Action, www.cost.eu/COST_Actions/mpns/MP1106, b) ESSEM COST Action, www.cost.eu/COST_Actions/essem/ES1205   c) MPNS COST Action, www.cost.eu/COST_Actions/mpns/MP1305
 42. EUNIS – European University Information Systems Organization, www.eunis.org/
 43. EJTA – European Journalism Training Association, www.ejta.eu
 44. ENEN – EUROPEAN NUCLEAR EDUCATION NETWORK, www.enen-assoc.org/
 45. ECTN – European Chemistry Thematic Network, http://ectn-assoc.cpe.fr/
 46. Magna Charta Observatory, www.magna-charta.org
 47. European University Foundation – Campuis Europaw, www.campuseuropae.org
 48. ASECU – Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea Region, www.asecu.gr/index.html
 49. Student Chapter of the Society of Economic Geologists at AUTh, www.segweb.org/SEG/_Students/Student_Chapters.aspx
 50. EAEVE – European Association of the Establishments for Veterinary Education, www.eaeve.org/about-eaeve/mission-and-obgectives.html
 51. EUGENE – EUropean and Global ENgineering Education, http://www.eugene.unifi.it/
 52. ICLARS, www.iclars.org/
 53. Society for the Law of the Eastern Churches, www.univie.ac.at/recht-religion/grok/en/profil.html
 54. Consociatio Internationalis Studio luris Canonici Promovento, www.consociatio.org/
 55. IUFRO – International Union of Forest Research Organization, http://www.iufro.org/
 56. EUFORGEN – European Forest Genetic Resources Network, http://www.euforgen.org/
 57. IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions, www.ifla.org
 58. LIBER – Association of European Research Libraries, https://www.tuc.gr/2473.html
 59. AESOP – Association of European Schools of Planning, http://www.aesop-youngacademics.net/
 60. ALERT – Geomaterials (Alliance in Europe for Education Research and Technology), http://alertgeomaterials.eu/
 61.  AECEF – Association of European Civil Engineering Faculties, http://kps.fsv.cvut.cz/aecef/
 62. Water Footprint Network, http://waterfootprint.org/en/about-us/network/regular-partners/
 63.  Ελληνικό Εθνικό Δίκτυο SDSN-Greece, www.unsdsn.gr   Γραμματεία: http://unsdsn.org/about-us/sdsn-association
 64. Black Sea & Eastern Mediterranean Academic Network – BSEMAN https://www.auth.gr/news/press/25531
 65. Scholars’ at Risk Network, https://www.scholarsatrisk.org/
 66. World Tourism Organization (UNWTO), http://www2.unwto.org/
 67. The Silk and The Road Universities Network, http://www.sun-silkroadia.org/eng/main/main.php
 68. Giovani nel Mondo, http://www.giovaninelmondo.org/
 69. CMU – Community of Mediterranean Universities http://www.cmungo.org
 70. European School of sustainability Science and Research (ESSSR)     European School of Sustainability Science and Research (ESSSR)
 71. Cercles: European Confederation of Language Centres in Higher Education, http://cercles.org
 72. UNESCO UniTwin CS–DC   https://www.cs-dc.org/
 73. European Patent Office  https://www.epo.org/

Ενώσεις φοιτητών

 1. A.I.E.S.E.C. – Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales http://www.aiesec.org
 2. IAESTE – The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience http://www.iaeste.org
 3. B.E.S.T. – Board of European Students of Technology http://www.best.eu.org
 4. HelMSIC – Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων & Ανταλλαγών Φοιτητών Ιατρικής http://www.helmsic.gr
 5. AEGEE- European Students Forum http://www.aegee.org
 6. ACM, http://tosn.acm.org/
 7. ELSA, http://elsa.org/about/elsa-network/
 8. ESN, www.auth.esngreece.gr
 9. IEEE, www.ieee.org/index.html
 10. P.A.N.D.O.R.A., http://pandorafms.com/Producto/network-monitoring/en
 11. ODAK, http://odak.web.auth.gr/
 12. LEGIS – Legal Aspects of Information Society,   http://ftacademy.org/sites/ftacademy.org/files/materials/fta-m6-legal_as…
 13. COMVOS, http://www.comvos-uni.gr
 14. GnM Association – International Career Festival http://www.internationalcareersfestival.org/static/1/about-us/giovani-ne…
 15. IVSA, International Veterinary Students’ Association, http://www.ivsagreece.org
 16. SDSN Youth, http://unsdsn.org/get-involved/youth
Μετάβαση στο περιεχόμενο