Γραμματεία Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Σχολή

Γεώργιος Καταχιώτης

+30 2310 995090

info@nured.auth.gr

  • Στην αρμοδιότητα της Γραμματείας του Τμήματος υπάγονται η διεξαγωγή της αλληλογραφίας, η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου του Τμήματος. Η τήρηση πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των ΕΔΕ των τριών ΠΜΣ του Τμήματος, η εκτέλεση των αποφάσεών τους και η παροχή νομικής στήριξης στα όργανα διοίκησης του Τμήματος. Η κατάρτιση των φοιτητικών μητρώων και των ατομικών τους φακέλων, η παρακολούθηση της σπουδαστικής τους κατάστασης (καταχώρηση βαθμολογιών, χορήγηση δελτίων φοιτητικής ταυτότητας, πάσο, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κλπ), η χορήγηση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων σπουδών στους φοιτητές, ορκωμοσίες, φοιτητικά δάνεια, υποτροφίες. Φοιτητικές εκδρομές, μετακίνηση φοιτητών με το πρόγραμμα Erasmus, στατιστικά στοιχεία φοιτητών, δηλώσεις μαθημάτων, διανομή βιβλίων μέσω του Προγράμματος «Εύδοξος», έκδοση Οδηγών Σπουδών του Τμήματος, μετεγγραφές, κατατάξεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ανωτέρων Σχολών. Η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που αναφέρονται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, γραμματειακή υποστήριξη τριών (3) Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και είκοσι επτά (27) υποψηφίων διδακτόρων, από την εγγραφή τους έως και την ορκωμοσία τους. Οι διαδικασίες προκήρυξης, πλήρωσης θέσεων και εξέλιξης του διδακτικού και λοιπού προσωπικού, οι αναθέσεις εντολών διδασκαλίας, εκπαιδευτικές άδειες προσωπικού, άδειες για συνέδρια, εκλεκτορικά, τριμελείς και επταμελείς επιτροπές υποψηφίων διδακτόρων διαδικασίες αναγορεύσεως διδακτόρων, αποσπάσεις εκπαιδευτικών, διάφορες επιτροπές λειτουργίας του Τμήματος, θέματα ΔΟΑΤΑΠ, προκηρύξεις και προσλήψεις διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80. Η διαδικασία ηλεκτρονικής ανάρτησης των ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στην κεντρική ιστοσελίδα του Α.Π.Θ. καθώς και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Η Γραμματεία στεγάζεται στο γραφείο 205 του δευτέρου ορόφου του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο