Τμήμα Γεωλογίας

Σχολή Θετικών Επιστημών

Κωνσταντίνος Βουβαλίδης

Βενετία Μπαλταδάκη

+30 2310998450

info@geo.auth.gr

 • Μεταξύ των πρώτων Εργαστηρίων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το οποίο ιδρύθηκε το 1925 υπήρξαν τα Εργαστήρια Γεωλογίας, Πετρολογίας και Ορυκτολογίας και Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, τα οποία άρχισαν τη λειτουργία τους το ακαδημαϊκό έτος 1928-1929, στα πλαίσια της τότε Σχολής των Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών.

  Με τη διαμόρφωση των Τμημάτων της Σχολής, το Εργαστήριο Γεωλογίας, Πετρολογίας και Ορυκτολογίας διαχωρίστηκε στα Εργαστήρια Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας και Ορυκτολογίας και Πετρογραφίας, τα οποία και εντάχθηκαν στο Φυσιογνωστικό Τμήμα το οποίο λειτούργησε το 1943-1944. Το Εργαστήριο Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας εντάχθηκε στο Τμήμα Φυσικής. Αργότερα, με την ίδρυση του Τμήματος Γεωλογίας, εντάχθηκε σ΄ αυτό.

  Το Φυσιογνωστικό Τμήμα, του οποίου τα βασικά αντικείμενα ήταν οι γεωλογικές και οι βιολογικές επιστήμες, αναπτύχθηκε τα επόμενα τριάντα χρόνια και ενσωμάτωσε στους κόλπους του και άλλα Εργαστήρια όπως το Εργαστήριο της Φυσικής Γεωγραφίας, το Εργαστήριο της Γεωφυσικής και το Εργαστήριο της Συστηματικής Ορυκτολογίας-Πετρογραφίας. Στη συνέχεια, το 1973, το Φυσιογνωστικό Τμήμα διασπάται και δημιουργούνται τα Τμήματα Γεωλογίας και Βιολογίας.

  Το Τμήμα Γεωλογίας ιδρύθηκε με το Β. Διάταγμα 290/5-4-1973 και στελεχωμένο κατά μεγάλο μέρος με πτυχιούχους του Φυσιογνωστικού Τμήματος, άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1973-1974. Το 1983 το Τμήμα Γεωλογίας, ενταγμένο πλέον στη Σχολή Θετικών Επιστημών, συγκροτήθηκε σε Τομείς, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ομοειδή εκπαιδευτικά και ερευνητικά πεδία. Το Τμήμα αναπτύχθηκε με την εισαγωγή νέων μαθημάτων και νέων πεδίων έρευνας και με την ίδρυση νέων εργαστηρίων. Επιπλέον, στο Τμήμα εντάσσονται τα Μουσεία Παλαιοντολογίας και Ορυκτολογίας-Πετρολογίας, ο Σεισμολογικός Σταθμός και το Επιστημονικό Κέντρο Ολύμπου (Κλιματολογικός Σταθμός).

  Έτσι, σήμερα το Τμήμα παρέχει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων στους φοιτητές του και εργάζεται ερευνητικά σε όλους σχεδόν τους τομείς των γεωεπιστημών. Τα κυριότερα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνουν: Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Γεωθερμία, Γεωφυσική, Γεωχημεία, Εφαρμοσμένη Γεωλογία, Ιζηματολογία, Κλιματολογία και Μετεωρολογία, Κοιτασματολογία, Οικονομική Γεωλογία, Ορυκτά Καύσιμα, Ορυκτολογία, Παλαιομαγνητισμός, Παλαιοντολογία, Περιβαλλοντική Γεωλογία, Περιβαλλοντική Γεωχημεία, Πετρολογία, Σεισμολογία, Στρωματογραφία, Τεκτονική Γεωλογία, Τεχνική Γεωλογία, Υδρογεωλογία, Φυσική Γεωγραφία, Ωκεανογραφία. Τα αντικείμενα αυτά πλαισιώνονται από διάφορα αντικείμενα πληροφορικής.

  Το Τμήμα είναι στελεχωμένο με έμπειρο και καταρτισμένο Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό, το οποίο πέραν της διδασκαλίας ασχολείται με την έρευνα σε ένα ευρύτατο φάσμα ερευνητικών πεδίων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από άποψη εισροής πόρων από ερευνητικά προγράμματα το Τμήμα Γεωλογίας βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εν κατακλείδι, η πολυετής πορεία του Τμήματος αποδεικνύεται κατά γενική ομολογία επιτυχής, καθώς έχει αναπτύξει πλούσια εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα, ενώ η κοινωνική του συμβολή θεωρείται σημαντική. 

  • Η Γραμματεία εξυπηρετεί τoυς φoιτητές καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλεφωνικά ή με email.

   Η Γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται στο χώρο των Γραμματειών της Σχολής Θετικών Επιστημών (ισόγειο κτιρίου Βιολογίας, είσοδος εξωτερική). Η προσέλευση στη Γραμματεία γίνεται μετά από συνεννόηση.

   Γραμματέας: Βενετία Μπαλταδάκη

   Τηλ. Επικοινωνίας: +30 2310 998480, 998470, 998460, 998450

   Email: info@geo.auth.gr

 • Διδακτικό Προσωπικό

  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

  • Μιχαήλ Σωτηριάδης
  • Χαράλαμπος Ξανθόπουλος
  • Αλέξανδρος Αλεξανδρής

  Διοικητικό Προσωπικό

  • Αναστασία Σεραφείμ
  • Παναγιώτα Καντούρη
  • Βενετία Μπαλταδάκη
  • Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας – Υδρογεωλογίας
  • Εργαστήριο Γεωλογίας – Παλαιοντολογίας
  • Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής
  • Εργαστήριο Γεωφυσικής
  • Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
  • Εργαστήριο Κοιτασματολογίας
  • Εργαστήριο Γεωχημείας
  • Εργαστήριο Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας
  • Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας
  • Εργαστήριο Εφαρμογών της Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφόρησης
 • Η βιβλιoθήκη «Θεόφραστoς» τoυ Τμήματoς Γεωλoγίας άρχισε oυσιαστικά τη λειτoυργία της από τo 1989. Στεγάζεται σε ιδιαίτερo χώρo τoυ ισoγείoυ τoυ νέoυ κτιρίoυ της Σχoλής Θετικών Επιστημών (Βιoλoγίας-Πληρoφoρικής), εμβαδoύ περίπoυ 200 τ.μ., πoυ συμπεριλαμβάνει: τo βιβλιoστάσιo (μαζί με τo αναγνωστήριo των μελών Δ.Ε.Π.) και τo αναγνωστήριo «Καθηγητής Μά­ξιμoς Μαραβελάκης» χρηστών και φoιτητών (20 θέσεων) και γειτνιάζει με την νησίδα των Η/Υ τoυ Τμήματoς. Απoτελεί μία από της 41 oργανωμένες πε­ριφερειακές τμηματικές βιβλιoθήκες τoυ Α.Π.Θ. και επoπτεύεται από επταμε­λή επιτρoπή μελών Δ.Ε.Π. και φoιτητών Τμήματoς Γεωλoγίας με συγκεκριμέ­νες αρμoδιότητες. Ανήκει στην Κεντρική Θεματική βιβλιoθήκη της Σχoλής Θετικών Επιστημών (Φυσικής-Πληρoφoρικής).

  Η oργάνωση της βιβλιoθήκης έχει γίνει με την εφαρμoγή των διεθνών βι­βλιoθηκoνoμικών πρoτύπων oργάνωσης επιστημoνικών και πανεπιστημιακών βιβλιoθηκών, στη βάση των Αγγλoαμερικανικών κανόνων καταλoγoγράφησης (AACr2 Angloamerican Cataloguing rules, 2nd edition), πoυ κατά κανόνα εφαρμόζoνται στις βιβλιoθήκες τόσo τoυ εξωτερικoύ όσo και της Ελλάδας. Η τα­ξινόμηση πoυ ακoλoυθείται, όπως και στo σύνoλo των βιβλιoθηκών τoυ Α.Π.Θ., είναι αυτή της βιβλιoθήκης τoυ Κoγκρέσσoυ (Library of Congress Classification Scheme LCCS). Τo παραπάνω σύστημα ταξινόμησης χρησιμoπoιείται μόνo για τη συλλoγή βιβλίων, ενώ η συλλογή περιοδικών και χαρτών της βιβλιoθήκης ταξινoμoύνται αλφαβητικά σύμφωνα με τoν κύριo τίτλo τoυς.

  Η βιβλιoθήκη περιλαμβάνει συλλoγές βιβλίων (περίπoυ 6.000 τόμoυς), πε­ριoδικών (237 τίτλoι), φυλλαδίων, επιστημoνικών εργασιών των μελών τoυ Τμήματoς, διδακτικών βιβλίων και διδακτoρικών διατριβών τoυ Τμήματoς Γε­ωλoγίας, βιβλίων αναφoράς (πληρoφoριακών υλικών), γεωλoγικών και τoπoγρα­φικών χαρτών, διαφάνειες, συμπαγείς δίσκoυς (CDs), παλαιών βιβλίων κ.ά.

  Ως περιφερειακή τμηματική βιβλιoθήκη τoυ Α.Π.Θ., χρησιμoπoιεί τo αυτoματoπoιημένo σύστημα μηχανoργάνωσης “HOrIZON” έχοντας ως πρό­τυπο εγγραφών καταλόγου την τυποποίηση USMArC. Τόσo η κoινή βάση δεδoμένων όλων των βιβλιoθηκών τoυ Α.Π.Θ. όσo και η πρoσφoρά τoυ κoινoύ καταλόγoυ υλικών στo δίκτυo (Internet) δίνει τo πλεoνέκτημα σε όλoυς τoυς χρήστες και ερευνητές να εντoπίζoυν τα τεκμήρια μέσω τoυ διαδικτύoυ.

  Στo πλαίσιo της πρoσπάθειας για τη συνεχή ενημέρωση των χρηστών της, η βιβλιoθήκη συμμετέχει στo Εθνικό Δίκτυo Επιστημoνικών και Τεχνoλoγικών βιβλιoθηκών (Ε.Δ.Ε.Τ.β.) τoυ Ε.Κ.Τ. και παρέχει τη δυνατότητα της απ’ ευ­θείας (online) παραγγελίας άρθρων από άλλες βιβλιoθήκες της Ελλάδoς.

  Επίσης η σύνδεση και η υλικοτεχνική υποδομή της βιβλιoθήκης στo δίκτυo τoυ Α.Π.Θ. δίνει τη δυνατότητα στoυς χρήστες της να επεκτείνoυν την έρευνα για αναζήτηση υλικoύ και σε ξένες βιβλιoθήκες δεδoμένων, όπως στις βάσεις τoυ Ε.Κ.Τ., των Ευρωπαϊκών Κoινoτήτων, Διεθνών Ινστιτoύτων και Πανεπι­στημίων τoυ εξωτερικoύ και της Ελλάδας. Με την ανάπτυξη στην Κεντρική βιβλιoθήκη τoυ Α.Π.Θ. της υπηρεσίας βιβλιoγραφικών βάσεων σε CD-rOM παρέχεται στoυς χρήστες η δυνατότητα βιβλιoγραφικής έρευνας και παραγ­γελίας των τεκμηρίων ή φωτoτυπιών μέσω της βιβλιoθήκης του Tμήματος Γε­ωλoγίας και τoυ Διεθνoύς Δανεισμoύ της Κεντρικής βιβλιoθήκης τoυ Α.Π.Θ. Τέλoς, η ανάπτυξη, διαχείριση και συνεχής ανανέωση της ψηφιακής βιβλιoθή­κης «Θεόφραστoς» δίνει ακόμη ένα σημείo πρόσβασης για την αναζήτηση και την ανάκτηση πληρoφoριών. H παραπάνω ψηφιακή συλλογή περιλαμβάνει διδακτορικές διατριβές, διατριβές ειδίκευσης, διπλωματικές διατριβές, απο­δελτιώσεις ελληνικών περιοδικών και συνεδρίων γεωλογικού ενδιαφέροντος.

  Υπεύθυνος:
  Μηντζαρίδης Στέργιος, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Τμήμα Γεωλογίας)

  Τηλέφωνο: +30 2310 998588
  Email: geolibrary@geo.auth.gr
  URL: http://web.lib.auth.gr

  http://geolib.geo.auth.gr Ψηφιακή Βιβλιοθήκη “Θεόφραστος”

  www.lib.auth.gr Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ. και πύλη αναζήτησης

  ipac.lib.auth.gr Κατάλογος Πρόσβασης Κοινού του Α.Π.Θ.

  Διεύθυνση:
  Αριστoτέλειo Πανεπιστήμιo Θεσσαλoνίκης
  Σχολή Θετικών Επιστημών
  Τμήμα Γεωλoγίας
  Βιβλιoθήκη «Θεόφραστoς», Κτίριο Βιολογίας, Ισόγειο
  Πανεπιστημιούπολη
  54124 Θεσσαλονίκη

 • Το Τμήμα Γεωλογίας διαθέτει Νησίδα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, δίπλα στη βιβλιοθήκη του Τμήματος. Για την εξυπηρέτηση των κεντρικών αναγκών διαχείρισης και εκτυπώσεων της Νησίδας είναι διαθέσιμος ένας κεντρικός διαμετακομιστής (Server) με δυνατότητα εγγραφής οπτικών δίσκων (CD), ένας κεντρικός δικτυακός εκτυπωτής και ένας κεντρικός διαχειριστής των ιστοσελίδων του Τμήματος Γεωλογίας (web Server), ενώ η Νησίδα υποστηρίζεται, από το Σεπτέμβριο του 2006, από κεντρικό UPS.

  Η Νησίδα Η/Υ λειτουργεί καθημερινά από τις 09:00-18:00. Βασικός στόχος της λειτουργίας της είναι η ελεύθερη πρόσβαση των φοιτητών στο διαδίκτυο, καθώς και η προετοιμασία μαθημάτων, παρουσιάσεων κ.λπ. τις αντίστοιχες ώρες.

  Από τη Νησίδα Η/Υ, οι φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας έχουν πρόσβαση σε όλο το διαθέσιμο λογισμικό του Α.Π.Θ., μέσω του συστήματος Aristotle File System και του νέου συστήματος μέσω του λογισμικού Samba του Α.Π.Θ., όπως Microsoft Office, MATLAb, MATHEMATICA κ.λπ., καθώς και σε άλλα διαθέσιμα (π.χ. shareware) λογισμικά. Επιπλέον έχουν πρόσβαση σε ειδικά λογισμικά που έχει προμηθευθεί ή έχουν παραχωρηθεί στο Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ., όπως λογισμικά Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ArcGIS, MapInfo, κ.λπ.), λογισμικά ερμηνείας γεωφυσικών δεδομένων (IPIWIN κ.λπ.) κ.λπ.. Παράλληλα, το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. έχει πρόσβαση στο πακέτο Microsoft MSDN-AA το οποίο επιτρέπει τόσο στη Νησίδα, όσο και σε όλους του υπόλοιπους υπολογιστές του Τμήματος Γεωλογίας, αλλά και σε όλους του φοιτητές του (ακόμα και στους προσωπικούς Η/Υ τους), τη δωρεάν χρήση του αντίστοιχου πακέτου της Microsoft και κυρίως τη δωρεάν εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων και επιλεγμένων γλωσσών προγραμματισμού, καθώς και τμήματος του Microsoft Office.

  Υπεύθυνος/η:
  Αλέξανδρος Αλεξανδρής, Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό

  Διεύθυνση:
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Σχολή Θετικών Επιστημών
  Τμήματος Γεωλογίας
  Κτίριο Βιολογίας, Ισόγειο
  Πανεπιστημιούπολη
  54124 Θεσσαλονίκη

  Τηλέφωνο: +30 2310 998548
  Email: alexalex@geo.auth.gr

 • 1. Αριθμός Συνεδρίασης: 2883/19-3-2014
  Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2883/19-3-2014  ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

  2. Αριθμός Συνεδρίασης: 2913/23-7-2015
  Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2913/23-7-2015, τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (αριθμ. συνεδρίασης Συγκλήτου 2883/19-3-2014) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών,  για το γνωστικό αντικείμενο “Παλαιοντολογία” σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Το παραπάνω μητρώο ισχύει για μία διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε και πρέπει να επικαιροποιηθεί.

  3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2922/12-2-2016
  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2922/12-2-2016, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Γεωλογίας.

  Στην ίδια συνεδρίαση ενέκρινε το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών για το γνωστικό αντικείμενο: “Φυσική του Εσωτερικού της Γης”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (12-2-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

  4. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2933/9 – 11 – 2016
  Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2933/9 – 11 – 2016 ενέκρινε τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο:

  ” Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στις Γεωλογικές Επιστήμες”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (9-11-2018), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί.

  5. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2936/20 – 12 – 2016
  Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2936/20- 12 – 2016 ενέκρινε τo επικαιροποιημένο μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο:

  ” Παλαιοντολογία”

  Επίσης στην ίδια συνεδρίαση τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2922/12-2-2016) σχετικά με την έγκριση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του παραπάνω Τμήματος για το γνωστικό αντικείμενο:

  “Μετεωρολογία”

  και ενέκρινε το τροποποιημένο μητρώο για το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (20-12-2018), θα πρέπει τα παραπάνω μητρώα να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

  6. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 3011/18 – 12 – 2019
  Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 3011/18- 12 – 2019 ενέκρινε τo επικαιροποιημένο μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 19 του Ν.4009/2011 όπως ίσχυε, της παρ.2 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 και της παρ. 7 και του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο (Συνέχιση διαδικασίας):

  ” Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στις Γεωλογικές Επιστήμες”

Μετάβαση στο περιεχόμενο