Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Πρόεδρος: 
Θέκλα Τσιτσώνη
Γραμματέας: 
Παρασκευή Γεωργιτσοπούλου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995192
+30 2310 995195
+30 2310 995197
Email: 

Η πρώτη Ανωτάτη Δασολογική Σχολή ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1917  και λειτούργησε εκεί επί 10 χρόνια. Το 1927 μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη για να αποτελέσει μια από τις πρώτες εκπαιδευτικές μονάδες ως Τμήμα της ιδρυθείσας Φυσικομαθηματικής Σχολής του νεοσύστατου Πανεπι­στη­μίου Θεσσαλονίκης.  Το 1937, τα Τμήματα Γεωπονίας και Δασολογίας αποχωρίστηκαν για να αποτελέσουν Τμήματα μιας νέας Σχολής: της Γεωπονικής και Δασο­λο­γικής, ενώ το 1981 το Τμήμα Δασολογίας ονομάστηκε Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος η οποία λειτούργησε ως αυτοτελής Σχολή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας μας για πρώτη φορά στην ιστορία της Δασολογικής Εκπαίδευσης. Το 1982 η Σχολή ονομάστηκε Τμήμα Δασολογίας και το 1983 ο τίτλος διορθώθηκε σε Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τον ίδιο χρόνο (1983) ιδρύθηκε η Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών με τρία τμήματα: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, και Κτηνιατρικής.
Η Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ. καταργήθηκε  το 2004 και  επανηλθε το Τμήμα Δασολογίας & Φ.Π. που υπαγόταν σε αυτήν. Ως ημερομηνία μετονομασίας του Τμήματος Δασολογίας & Φ.Π. σε Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. ορίστηκε η 11-07-2005. 
 
Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος έχει διαιρεθεί σε πέντε Τομείς

  • Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων
  • Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων
  • Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων
  • Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων
  • Δασικής Παραγωγής - Προστασίας Δασών - Φυσικού Περιβάλλοντος

Το Τμήμα περιλαμβάνει 17 Εργαστήρια, 1 Σπουδαστήριο, 1 Σχε­δια­στήριο και 1 Nησίδα Πληροφορικής
 
Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με την εκπαίδευση, την έρευνα, τα συγγράμματα και άλλα δημοσιεύματα, καθώς και τη γενικότερη δραστηριότητα του προσωπικού και των αποφοίτων της, έχει συντελέσει σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής δασολογικής επιστήμης, στη βελτίωση της διαχείρισης και αξιοποίησης των ελληνικών δασών και γενικότερα των φυσικών πόρων και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας.
 
Το Τμήμα, για πρακτική εξάσκηση των φοιτητών και για έρευνα διαθέτει δύο Πανεπιστημιακά δάση (Περτουλίου - Πίνδου με έκταση 33.000 στρέμματα και Ταξιάρχη - Χαλκιδικής με έκταση 58.000 στρέμματα περίπου). Η Διοίκηση των Πανεπιστημιακών δασών ασκείται από το Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών (Τ.Δ.Δ.Π.Δ.).
Τέλος, στο Τμήμα ανήκουν: 

  • ο  Δασοβοτανικός Κήπος, στις εγκαταστάσεις Φοίνικα της Θεσσαλονίκης,
  • το Πειραματικό κέντρο πλατυφύλλων-Πειραματικό κέντρο κωνοφόρων,
  • το Λιβαδοπονικό πειραματικό κέντρο.