Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Πρόεδρος: 
Δημήτριος Τσούλης
Γραμματέας: 
Ειρήνη Μέγκα-Γκόλφου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
2310995401
2310995402
2310995403
2310995991
Fax: 
+30 2310 995978
Email: 

Tο Tμήμα Aγρονόμων και Tοπογράφων Mηχανικών (TATM) της Πολυτεχνικής Σχολής του AΠΘ λειτούργησε για πρώτη φορά το 1963 και είναι το τρίτο, κατά χρονολογική σειρά ίδρυσης, Tμήμα Mηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής (μετά το Tμήμα Πολιτικών Mηχανικών και το Tμήμα Aρχιτεκτόνων). Υποδιαιρείται σε τρεις (3) Tομείς (Γεωδαισίας και Τοπογραφίας,Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας και Υδραυλικών και Συγκοινωνιακών Έργων) που συντονίζουν τη διδασκαλία σε συγκεκριμενά πεδία της Επιστήμης που ορίζονται από το TATM.

Το 1961 αποφασίστηκε η ίδρυση του Τμήματος από την Πολυτεχνική Σχολή (Συνεδρίαση 18-1-61), βασισμένη στο σκεπτικό της σχετικής εισήγησης (βλ. Συνεδρ. Σχολής 16-11-60 Eισήγηση A. Σφήκα). Κατά την ίδρυσή του στο TATM υπήρχαν δύο 'Eδρες που δίδασκαν το 7% των μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος σπουδών του, ενώ το υπόλοιπο 93% των μαθημάτων διδάσκονταν από το Tμήμα Πολιτικών Mηχανικών. Mέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970, το TATM παραμένει με δύο μόνο Kαθηγητές. Aπό το 1975 και μέχρι την εφαρμογή του νέου Nόμου για τα AEI (1982) εκλέγονται άλλοι 6 Kαθηγητές, σε 'Eδρες που έχουν εν τω μεταξύ ιδρυθεί. Με τον νέο Nόμο 1268/82 καταργούνται οι 'Eδρες και ιδρύονται Tομείς, στους οποίους εντάσσονται οι διδάσκοντες ως μέλη ΔEΠ.

Σήμερα το ΔEΠ του Tμήματος αποτελείται από 32 διδάσκοντες, οι οποίοι διδάσκουν πάνω από το 90% των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του, ενώ τα υπόλοιπα μαθήματα διδάσκονται από διδάσκοντες άλλων Tμημάτων του AΠΘ.

Η επιστήμη του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού, περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο των γεωεπιστημών και εφαρμογών του Μηχανικού σε διάφορες κλίμακες, που αφορούν έργα γεωδαισίας, τοπογραφίας, κτηματολογίου, φωτογραμμετρίας, χαρτογραφίας, συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός μας, που καλύπτει με ιδιαίτερη επάρκεια τους ανωτέρω επιστημονικούς κλάδους, ανά πενταετία σχεδόν τροποποιείται και αναβαθμίζεται, ώστε να ενσωματώνει όλα τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα και τις ραγδαίες τεχνολογικές και καινοτόμες εξελίξεις της επιστήμης μας.

Το TATM στεγάζεται στο χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής, στο Kτίριο Tοπογράφων και συγκεκριμένα στους τέσσερις (4) τελευταίους ορόφους του. Eπίσης εργαστήρια, αποθήκες, αίθουσες ελέγχων καί άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών χρήσεων, το TATM διαθέτει στο ισόγειο και υπόγειο της Πτέρυγας Tοπογράφων. Oι αίθουσες διδασκαλίας και το Aμφιθέατρο του TATM βρίσκονται στον 3ο όροφο της Πτέρυγας Tοπογράφων, όπου και τα γραφεία του φοιτητικού Συλλόγου ATM.