Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Πολυτεχνική Σχολή

Αναστάσιος Τέλλιος

Θεοδώρα Ιορδανίδου

+30 2310995597

info@arch.auth.gr

 • Η Ενότητα των Αρχιτεκτoνικών Σπoυδών, εννooύμενη ως σύνθεση της αρχιτεκτoνικής παιδείας σε όλες τις κλίμακες τoυ χώρoυ και τα επίπεδα σχεδιασμoύ και σε όλo τo φάσμα τoυ σχεδιασμoύ-ανασχεδιασμoύ, είναι η αρχή πoυ oρίζει την έκταση των σπoυδών στo Τμήμα Αρχιτεκτόνων τoυ Α.Π.Θ. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, oι σπoυδές καλύπτoυν τις περιoχές τoυ αρχιτεκτoνικoύ και αστικoύ σχεδιασμoύ, της συντήρησης και απoκατάστασης, τoυ σχεδιασμoύ τoπίoυ και περιβάλλoντoς, και τoυ πoλεoδoμικoύ και χωρoταξικoύ σχεδιασμoύ.

  Η Ενότητα των Αρχιτεκτoνικών Σπoυδών απαιτεί την ανάπτυξη της παρεχόμενης από τo Τμήμα εκπαίδευσης σε ένα εκτεταμένo φάσμα τoμέων της τέχνης, της τεχνoλoγίας και της επιστήμης. Για την ικανoπoίηση της απαίτησης αυτής είναι αναγκαία η σύνδεση της θεωρίας με τoν σχεδιασμό και η καλλιέργεια τoυ ερευνητικoύ πνεύματoς σε όλη την έκταση των σπoυδών. Η Ενότητα Θεωρίας και Σχεδιασμoύ, με την πρoηγoύμενη έννoια, είναι αρχή τoυ πρoγράμματoς.

  Η Εκπαιδευτική Ελευθερία, ως διττή ελευθερία: της διδασκαλίας και των σπoυδών, είναι θεμελιώδης αρχή τoυ πρoγράμματoς. H Ελευθερία των Σπoυδών, ως ιδιαίτερη αρχή πoυ αντιστoιχεί στo φoιτητικό σώμα, συμπληρώνει την θεσμικά κατoχυρωμένη Ελευθερία της Διδασκαλίας. Η συμπλήρωση έχει την έννoια τoυ αμoιβαίoυ σεβασμoύ.

  • Η Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων βρίσκεται στον 7ος όροφο του κτίριου εδρών στην Πολυτεχνική Σχολή και στον 1ο όροφο βρίσκεται η Γραμματεία που διαχειρίζεται τα φοιτητικά.

   Γραμματέας: Θεοδώρα Ιορδανίδου

   Τηλ. Επικοινωνίας: +30 2310995597

   Email: info@arch.auth.gr

 • Διδακτικό Προσωπικό

  Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)

  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

  • Φωτεινή Βογιάννου
  • Βασίλειος Ζαφρανάς
  • Κωνσταντίνος Παυλίδης
  • Μαρία Αργυροπούλου

  Διοικητικό Προσωπικό

  • Ιωάννης Κουκάκης
  • Άννα Παπαδοπούλου
  • Παρασκευή Σμαλιού
  • Δήμητρα Κωνσταντινίδου
  • Θεοδώρα Ιορδανίδου
  • Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Ι
  • Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού ΙΙ
  • Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών
  • Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού ΙΙΙ
  • Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού Ι
  • Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού ΙΙ
  • Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού και Αστικού ΣχεδιασμούΙΙΙ
  • Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
  • Εργαστήριο Πολεοδομίας και Ιστορία της Πόλης
  • Εργαστήριο Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • Εργαστήριο Αστικού Σχεδιασμού Γεωγραφικής Ανάλυσης και Ιστορίας της Πόλης
  • Εργαστήριο Αστικής Ανάπτυξης και Προγραμματισμού
  • Εργαστήριο Ιστορίας Αρχιτεκτονικής και Συντήρησης
  • Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Συντήρησης
  • Εργαστήριο Ιστορίας της Τέχνης
  • Εργαστήριο Ιστορίας Αρχιτεκτονικής και Διαχείρισης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
  • Εργαστήριο Ιστορίας Αρχιτεκτονικής και Συντήρησης
  • Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας
  • Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών και Εφαρμογών
 • Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων είναι μία από τις περιφερειακές βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ. που μαζί με την Κεντρική Βιβλιοθήκη συγκροτούν το Σύστημα Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ.

  Απευθύνεται κυρίως προς τα μέλη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και της ευρύτερης πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά είναι ανοιχτή και για εξωπανεπιστημιακούς χρήστες. Περιέχει βιβλία που καλύπτουν όλες τις θεματικές περιοχές που αφορούν την επιστήμη της αρχιτεκτονικής, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος.

  Τα βιβλία είναι ταξιθετημένα σύμφωνα με το ταξινομικό σύστημα της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LC). Τα τρέχοντα περιοδικά από το 2007 μέχρι και σήμερα, βρίσκονται στο χώρο των περιοδικών και είναι τοποθετημένα στα εκθετήρια και στα ράφια κατά αλφαβητική σειρά. Παλαιότερα τεύχη (1996-2006) βρίσκονται στο πατάρι του βιβλιοστασίου και πρέπει να ζητούνται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης.

  Από τη δυνατότητα δανεισμού εξαιρούνται τα περιοδικά και ένας μικρός αριθμός βιβλίων που έχουν ως διακριτικό σήμα κόκκινη βούλα. Στη διάθεση των χρηστών υπάρχουν 4 scanner για αναπαραγωγή μέρους του υλικού της βιβλιοθήκης καθώς και φωτοτυπικό μηχάνημα. (Συγκριτική μελέτη  μεταξύ της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων στο χώρο των βιβλιοθηκών του κ. Marco Marandola, παραδοτέο του προγράμματος ‘Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ – ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ’, πνευματικά δικαιώματα)

  Για την ορκωμοσία του κάθε τελειόφοιτου απαιτείται από την Γραμματεία του Τμήματος, βεβαίωση από την βιβλιοθήκη ότι ο τελειόφοιτος δεν έχει καμία υποχρέωση απέναντί της, ενώ συγχρόνως πρέπει να επιστρέψει την κάρτα δανεισμού του, και να καταθέσει ένα αντίτυπο της ερευνητικής του εργασία.

  Διευθυντής/Διευθύντρια:
  Κωνσταντία Πελτέκη Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
  Διοικητικό προσωπικό:
  Ιωάννης Κουκάκης
  Φωτεινή Βογιάννου
  Τηλέφωνο:
  +30 2310 995449
  Φαξ:
  +30 2310 995439
 • Όλοι οι φοιτητές και το προσωπικό του Τμήματος έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την αίθουσα, προκειμένου να επεξεργαστούν εργασίες, θέματα και ασκήσεις, σχεδιαστικές ή μη, να ετοιμάσουν και να εκτυπώσουν χάρτες, να στείλουν και να παραλάβουν την ηλεκτρονική αλληλογραφία τους, να ψάξουν στο διαδίκτυο για πληροφορίες, βιβλιογραφία και ότι άλλο υλικό χρειάζονται για τις σπουδές τους, όπως επίσης και για να μελετήσουν διδακτικό υλικό που είναι τοποθετημένο σε εξυπηρετητές στο διαδίκτυο. Ακόμη, η αίθουσα χρησιμοποιείται για μαθήματα CAD, για την εκμάθηση προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας και άλλων σχεδιαστικών εργαλείων, καθώς και για την ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών στα πλαίσια συνθετικών μαθημάτων. Επιπρόσθετα, στην αίθουσα γίνονται παρουσιάσεις θεμάτων και εργασιών, που απαιτούν τον εξοπλισμό που υπάρχει εκεί.
  Αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, μπορεί να επιτραπεί και σε φοιτητές άλλων Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής να χρησιμοποιήσουν τα μηχανήματα της αίθουσας. Η ιδιότητα του φοιτητή αποδεικνύεται με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας.
  Η αίθουσα είναι ανοικτή καθημερινά από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 8:00 μ.μ., εκτός των ημερών και ωρών που γίνονται μαθήματα. Ειδικά ωράρια ισχύουν στις περιόδους εξετάσεων. Ανάλογα με τη ζήτηση μπορεί να τεθούν χρονικοί περιορισμοί στη χρήση των μηχανημάτων, προκειμένου να εξυπηρετείται ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός χρηστών.
  ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
  Την ευθύνη για τη λειτουργία της Νησίδας Διδασκαλίας έχουν οι Σταύρος Βεργόπουλος, Δημήτρης Κονταξάκης, Αναστάσιος Τέλλιος και οι υπόλοιποι διδάσκοντες των σχετικών μαθημάτων.

  Την ευθύνη για τη λειτουργία της Νέας Νησίδας έχουν οι Β. Ζαφρανάς και Κ. Παυλίδης, οι οποίοι φροντίζουν το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στους υπολογιστές και ελέγχουν το σωστό χειρισμό των μηχανημάτων. Επιπλέον, υπάρχει πάντα στην αίθουσα των υπολογιστών επιτηρητής (φοιτητής /-τρια του Τμήματος ή των Τ.Ε.Ι. που κάνουν πρακτική άσκηση) ο οποίος βοηθά τους χρήστες στην εκτύπωση αρ-χείων (κείμενο, εικόνες, σχέδια, ιστοσελίδες κλπ), ψηφιοποίηση εικόνων ή αντιγραφή αρχείων σε CD και φροντίζει για την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας της Νησίδας.

  ΠΩΣ ΙΔΡΥΘΗΚΑΝ, ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΝΗΣΙΔΕΣ
  Η Νησίδα Διδασκαλίας ιδρύθηκε στη διάρκεια εφαρμογής του προπτυχιακού προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ 1997¬2000, του οποίου επιστημονικώς υπεύθυνη ήταν η καθηγήτρια κ. Ξ. Σκαρπιά – Χόιπελ. Με τους οικονομικούς πό¬ρους του αποκτήθηκε ο εξοπλισμός. Είχε όμως και συνεχίζει να έχει την αμέριστη υποστήριξη (ηθική και υλική) της προηγούμενης και της τωρινής Διοίκησης του Τμήματος. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος, την ευθύνη για τη λειτουργία της αρχικής Νησίδας είχαν τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Γ. Συνεφάκης και Λ. Τσουλουβής. με τη συνδρομή όλων όσων εμπλέκονται στη λειτουργία της.

  Η Νέα Νησίδα λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2004 με εξοπλισμό από πιστώσεις του Τμήματος και συμπληρωματικά από κονδύλια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 2003-2006, του οποίου επιστημονικώς υπεύθυνη είναι η καθηγήτρια κ. Ζ. Καραμάνου-Ροδολάκη.

  Η ίδρυση της Νέας Νησίδας και ο διαχωρισμός της από τη Νησίδα Διδασκαλίας κρίθηκε απαραίτητη, εξαιτίας μεγάλης ζήτησης εκ μέρους των φοιτητών για διεκπεραίωση των θεμάτων τους με χρήση νέας τεχνολογίας και για αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο.
  ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΝΗΣΙΔΑ
  Κάθε υποψήφιος χρήστης πρέπει να απευθυνθεί στους Β. Ζαφρανά και Κ. Παυλίδη, προκειμένου να αποκτήσει λογαριασμό στον εξυπηρέτη του Τμήματος. Στη συνέχεια πρέπει να προμηθευτεί τον κανονισμό λειτουργίας της Νησίδας, να τον διαβάσει προσεκτικά και, εφόσον συμφωνεί να τον τηρεί, είναι καθ’ όλα έτοιμος να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό της Νησίδας.
  Καλό θα ήταν επίσης, αν δεν το έχει ήδη κάνει, να αποκτήσει λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Κεντρικός φορέας του Α.Π.Θ. που παρέχει τέτοιες υπηρεσίες είναι το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (ή Network Operation Center -NOC). Αυτό βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου του Τμήματος Βιολογίας (περίπου στο βορειοανατολικό άκρο της πανεπιστημιούπολης) και η ιστοσελίδα του παρέχει χρήσιμες πληροφορίες (π.χ. για τη σύνδεση με μόντεμ, από το σπίτι) και προγράμματα.

  Υπάρχει όμως και η αντίστοιχη υπηρεσία της Πολυτεχνικής Σχολής, στο ισόγειο του κτιρίου των μηχανολόγων, στο βάθος του κεντρικού διαδρόμου.

  Υπεύθυνος/η:
  Κωνσταντίνος Παυλίδης Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό
  Διεύθυνση:

  Βρίσκεται στον 1ο όροφο της πτέρυγας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων.

  Τηλέφωνο:
  +30 2310 995446
 • 1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2887/9-5-2014

  Η Σύγκλητος του ΑΠΘ ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
  Τα μητρώα  ισχύουν  για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

  Γνωστικά Αντικείμενα :
  «Αρχιτεκτονικός Προγραμματισμός και Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Υγείας»,
  «Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός»,
  «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός – Αναπαραστάσεις»,
  «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός» και
  «Εικαστικές Τέχνες»

  2.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2904/2-2-2015
  Επισημαίνεται ότι, τα εγκριθέντα μητρώα των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος, έχουν καταρτισθεί κατά ευρύτερες γνωστικές περιοχές, και σε αυτά  συμπεριλαμβάνονται και τα μητρώα εσωτερικών-εξωτερικών μελών, τα οποία είχαν εγκριθεί στην έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2887/9-5-2014.

  Γνωστικά Αντικείμενα :
  “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΔΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ”
  “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ”
  “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ”
  “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ, ΑΣΤΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ”
  “ΑΣΤΙΚΟΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”
  “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ”
  “ΙΣΤΟΡΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ”

   

  3.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2931/10 – 10 – 2016

  Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2931/10 – 10 – 2016 ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τα γνωστικά αντικείμενα:

  ” Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Αρχιτεκτονική Τεχνολογία, Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Οικοδομική, Δομική Φυσική”

  “Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Εικαστικές Τέχνες και Μέσα Οπτικής Επικοινωνίας”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση επικαιροποίησης  (10-10-2018), θα πρέπει τα παραπάνω μητρώα να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο